Evaluering av Bygdeturismekonferansen `99

Notatet presenterer deltakernes vurdering av Bygdeturismekonferansen `99 som ble avholdt på Fagernes 26. og 27. oktober 1999. Konferansen er et nasjonalt møtested for småskala og temabasert reiseliv, men er også av interesse for andre reiselivsaktører. I år samlet konferansen vel 200 deltakere.

Underveisevaluering av forprosjektet

Hovedinntrykket av forprosjektet er meget bra, men det hefter fortsatt en del usikkerhet med en del prosjekter og tiltak. På den ene siden tar prosjektene opp aktuelle og relevante problemstillinger sett i forhold til fylkestingets vedtak, samtidig som noen av prosjektene klart har interesse utover Oppland fylke, tiltakene er mangefasetterte og spennende, de fleste er… Les mer »

Fagutvalgets egenevaluering 27.11.1996. Forskningsprogrammet

Som ledd i avslutningen av delprogrammet EFFEN SYSTEMDRIFT, har fagutvalget evaluert sin virksomhet. Dette ble gjennomført 27.11.96 som en intern prosess. I dette notatet oppsummeres resultatet av prosessen.

Evaluering av tre fylkeskommunale barneverntiltak

Notatet tar for seg kommunenes erfaringer med tre fylkeskommunale barnevernstiltak, og tar sikte på å besvare følgende spørsmål: Er tiltakene i samsvar med kommunenes behov for tjenester fra fylkeskommunen?

Evaluering av PTD media prosjektene

Rapporten inneholder en oversikt over medievirksomhet i Norge (avis, nærradio, lokal-tv, foto og reklame) med særlig vekt på regional fordeling. De konkrete PTD-prosjekter blir beskrevet og evaluert etter deres målsettinger, organiseringsform og samarbeid med andre. Rapporten avsluttes med å peke på noen aktuelle problemområder. Delprosjekt under PTD-evalueringen gjennomført ved Østlandsforskning, FORUT, NIBR og Rogalandsforskning

Visjon og virkelighet. Statusrapport for PTD-prosjekt innan kompetansebasert tenesteyting.

Evalueringsarbeidet legg vekt på prosessar og kontekst. I den samanhengen er sentrale førestellingar og vurderingar som ligg bak forsøksprogrammet fortolka og drøfta, sentralt står og analysen av indre og ytre produksjonsvilkår for kompetansebasert tenesteytting. Det er gjort ei høgst førebels oppsummering av erfaringar med tanke på politikkutvikling.