Visjon og virkelighet. Statusrapport for PTD-prosjekt innan kompetansebasert tenesteyting.

Evalueringsarbeidet legg vekt på prosessar og kontekst. I den samanhengen er sentrale førestellingar og vurderingar som ligg bak forsøksprogrammet fortolka og drøfta, sentralt står og analysen av indre og ytre produksjonsvilkår for kompetansebasert tenesteytting. Det er gjort ei høgst førebels oppsummering av erfaringar med tanke på politikkutvikling.

Mellom kultur og næring

Det foretas en gjennomgang av prosjekter i PTD-programmet som gjelder kultur, miljø, opplevelser og reiseliv. Prosjektenes mål og innretning er drøftet i forhold til PTD-programmets intensjoner. Det er foretatt en prinsipiell drøfting av forholdet mellom kultur og næring, hvilket kunnskapsbehov vi står overfor, og hvordan det videre arbeidet med PTD-programmet kan legges opp med sikte… Les mer »

1/2-årig vidareutdanning for hjelpepleiarar. Evalueringsrapport.

Evaluering Evalueringen beskriver, analyserer og kommenterer gjennomføringa av eit halvårig vidareutdanningstilbod i eldreomsorg og psykiatri for hjelpepleiarar. Til slutt i rapporten blir ein del prinsipielle spørsmål i samband med prosjektet drøfta og vurderte.

En organisasjonsanalyse av rusmiddelavdelingen på Sanderud psykiatriske sykhus

Rusmiddelavdelingen ble etablert i 1980. Den består av en poliklinikk, et psykiatrisk ungdomsteam og en sengepost. Rapporten er en analyse av interne forhold ved avdelingen. Førstelinjetjenesten samt andre rusmiddelinstitusjoner i Hedmark sine erfaringer med og forventninger til avdelingen drøftes. Datamaterialet består av deltagende observasjonintervju med personalet, pasienter og med sentrale aktører i avdelingens eksterne miljø…. Les mer »

Hjelp til omstilling. Evaluering av prosjektet strategi for omstilling og fornyelse av mindre reiselivsbedrifter

KAD har finansiert et forsøk som gikk ut på konsulentbasert assistanse til ca. 20 mindre reiselivsbedrifter, med sikte på å bidra til en omstilling. Vi har evaluert forsøket, og funnet at bedriftene fikk en viss nytte av det. Det forsøkspregede over prosjektet ble mye borte, fordi den anvendte arbeidsmåten ikke kom til å skille seg… Les mer »

Reis kjerringa! Del 2. Prosjektbeskrivelse av et utvalg av distriktenes utbyggingsfonds (SND) kvinnerettede tiltaksprosjekter for årene 1987-88

Rapporten er en evaluering av 10 av DU’s kvinnerettede tiltaksprosjekter, del 1 drøfter bl.a. DU’s kvinnerettede satsing i et historisk perspektiv, innholdet i satsingen samt forutsetninger og hindringer for en slik satsing. Videre drøftes de konkrete erfaringene fra prosjektene mht. initiering, målsetting, organisasjon, ledelse, arbeidsmetoder, samt noen kvantitative og kvalitative resultater. Del 1 avsluttes med… Les mer »