Evaluering av sosialpedagogisk rådgivningstjeneste. Videregående skoler i Oppland.

Evalueringen av sosialpedagogisk rådgivningstjeneste er gjort på oppdrag av Oppland fylkeskommune. Datamaterialet er dokumenter fra fylkeskommunen, og intervjuer med rektorer og sosialpedagogiske rådgivere ved fire skoler, samt gruppeintervjuer med elever ved to skoler. Evalueringen viser at den sosialpedagogiske funksjonen ivaretas på ulike måter ved alle skolene. Arbeidsdelingen mellom aktører som inngår i den sosialpedagogiske ressursen… Les mer »

Omstilling i distriktshoteller – nye roller som samfunnshotell? Evaluering av et pilotprosjekt

SIVA har på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) gjennomført et pilotprosjekt med sikte på å omstille overnattingsbedrifter på mindre tettsteder (distriktshoteller). Hovedmålet med piloten var å finne måter å kombinere distriktshotellenes behov for mer sikker og stabil drift med lokalsamfunnenes behov for andre tjenester og tilbud. Tre distriktshoteller i henholdsvis Vågå,… Les mer »

Regionale partnerskap – positivt for regional utvikling og utfordrende for kommunal forankring. En evaluering av partnerskapsinstituttet i Oppland.

Rapporten viser resultater fra evalueringen av partnerskapsinstituttet i Oppland. Metoder som er benyttet er intervjuer, spørreundersøkelse, teori- og dokumentstudier. Spørreundersøkelsen har gått bredt ut, mens det er gjennomført case-studier i Hadelandsregionen, Gjøvikregionen og Midt- Gudbrandsdal. Evalueringens hovedkonklusjon er at partnerskapsinstituttet og de regionale partnerskapene er en god arbeidsform i det regionale utviklingsarbeidet generelt sett. Regionrådene… Les mer »

Evaluering av studiet Veiledning i fjernundervisning- ved Høgskolen i Lillehammer

Det nettbaserte, kombinerte studiet Veiledning i fjernundervisning ble gjennomført for første gang studieåret 1999/2000. Studiet var et samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer (HIL), Universitetet i Tromsø og NORNET (nå Kunnskapsnettet). 47 studenter utgjorde pilotkullet. I evalueringsarbeidet, som ble gjennomført innenfor knappe rammer, er det fokusert på spørsmål som har betydning for videre rekruttering til og… Les mer »

Evaluering av Bygdeturismekonferansen `99

Notatet presenterer deltakernes vurdering av Bygdeturismekonferansen `99 som ble avholdt på Fagernes 26. og 27. oktober 1999. Konferansen er et nasjonalt møtested for småskala og temabasert reiseliv, men er også av interesse for andre reiselivsaktører. I år samlet konferansen vel 200 deltakere.