Informasjon gjennom sosiale nettverk. En evaluering av prosjekt

Rapporten er en evaluering av de forsøkene på informasjon gjennom sosiale nettverk, som prosjektet «Formidling og brukerkontakt» har satt i gang, for å bedre kontakten mellom kommunen og spesielle brukergrupper i Rendalen og i Åmodt. Spørsmålet som stilles er: Hva skal til for å få informasjon gjennom sosiale nettverk til å fungere? Evalueringen er basert… Les mer »

Sosialsentertjenesten i Oslo – og PUSO

Sosialsentertjenesten i Oslo kommune har gjennomført et større prosjekt (PUSO=Program for Utvikling av Sosialsentertjenesten i Oslo) med vekt på målstyring og interne data med en ekstern evaluering. Den foreliggende rapporten presenterer resultatene fra denne eksterne evlueringa som er foretatt av Østlandsforskning. Rapporten bygger på fem ulike datasett. Vi har gjennomført kvalitative klientintervjuer ved fire sosialsentre,… Les mer »

Handlingsplan for kvinner i Oppland – ei evaluering

Rapporten er ei evaluering av handlingsplan for kvinner i Oppland 1992-95. Evalueringen omfatter alle tiltak i planen, også NettOpp prosjektet som går føre seg ute i kommunene, men som ikkje er avslutta.

Evaluering av SND’s program for regional stasing. Et sammendrag

Rapporten oppsummerer det evalueringsarbeid om har løpt i 3 år, og som ble sluttført i desember 1994. SND ga rammer for hva evalueringen skulle omfatte. SND ønsket å foreta en løpende evaluering av prosjektet, og skulle i hovedsak beskjeftige seg med – 1) en klargjøring av sentral- og lokale mål og sammenhenger mellom dem 2)… Les mer »

Fra kriseinformasjon til informasjonsnettverk. Sluttevaluering av informasjonsprosjektet

Rapporten gir en oppsummering og sluttvurdering av informasjonsarbeidet om HVPU-reformen, og spesielt informasjonsprosjektet MIN NYE HVERDAG. Prosjektet la opp til et landsomfattende informasjonsarbeid om reformen, og pågitt fra 1990 til vinteren 1993. Prosjektet var igangsatt og finansiert av Kommunenes Sentralforbund, Sosialdepartementet og Statens informasjonstjeneste.