Prosjektene hadde til hensikt å samordne innsats og tiltak overfor unge rusmiddelmisbrukere i kommunene Lørenskog, Tønsberg, Grimstad, Haugesund og Harstad. Målsettingen var å styrke kommenenes, og særlig sosialkontorenes, forebyggende innsats overfor denne målgruppen. Prosjektene som varte i 2 1/2 år, ble finansiert av Sosialdep. og var en del av Regjeringens handlingsplan mot stoffmisbruk. Rapporten presenterer hvert av prosjektene og analyserer og drøfter dem enkeltvis og samlet. Flere teoretiske problemstillinger i forbindelse med tverretatlig samarbeid og forebygging i forbindelse med prosjektene blir også belyst.

Bestill rapport

Ungdom og rus. Evaluering av fem kommunale forsøk på å samordne forebyggende innsats overfor unge rusmiddelmisbrukere. | (rapportnr. 199312)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 125,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X