Ungdom og rus. Evaluering av fem kommunale forsøk på å samordne forebyggende innsats overfor unge rusmiddelmisbrukere.

Prosjektene hadde til hensikt å samordne innsats og tiltak overfor unge rusmiddelmisbrukere i kommunene Lørenskog, Tønsberg, Grimstad, Haugesund og Harstad. Målsettingen var å styrke kommenenes, og særlig sosialkontorenes, forebyggende innsats overfor denne målgruppen. Prosjektene som varte i 2 1/2 år, ble finansiert av Sosialdep. og var en del av Regjeringens handlingsplan mot stoffmisbruk. Rapporten presenterer… Les mer »

TaKT Opplæring – erfaringsrapport fra utviklingsfasen

Østlandsforskning har i 2005-06 i samarbeide med HIL (AHS og SeLL), utviklet et opplæringsprogram for saksbehandlere og andre som arbeider med familier med barn med nedsatt funksjonsevne, på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet. Opplæringsprogrammet er en del at direktoratets 2-årige satsing for tilrettelegging av det kommunale tjenestetilbudet til banr med nedsatt funksjonsevne og deres familier… Les mer »