Underveisevaluering av forprosjektet

Hovedinntrykket av forprosjektet er meget bra, men det hefter fortsatt en del usikkerhet med en del prosjekter og tiltak. På den ene siden tar prosjektene opp aktuelle og relevante problemstillinger sett i forhold til fylkestingets vedtak, samtidig som noen av prosjektene klart har interesse utover Oppland fylke, tiltakene er mangefasetterte og spennende, de fleste er… Les mer »

Ungdom og rus. Evaluering av fem kommunale forsøk på å samordne forebyggende innsats overfor unge rusmiddelmisbrukere.

Prosjektene hadde til hensikt å samordne innsats og tiltak overfor unge rusmiddelmisbrukere i kommunene Lørenskog, Tønsberg, Grimstad, Haugesund og Harstad. Målsettingen var å styrke kommenenes, og særlig sosialkontorenes, forebyggende innsats overfor denne målgruppen. Prosjektene som varte i 2 1/2 år, ble finansiert av Sosialdep. og var en del av Regjeringens handlingsplan mot stoffmisbruk. Rapporten presenterer… Les mer »

Forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn/unge og eldre i Oppland. Del 1. En evaluering av Oppland fylkeskommunes forprosjekt.

Denne rapporten utgjør Del 1 av evalueringen av Oppland fylkeskommunes forprosjekt «Forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn/unge og eldre»: Del 1 omhandler resultatene fra evalueringen som bl.a. Viser at prosjektene har tatt opp aktuelle og relevante problemstillinger sett i forhold til fylkestingets vedtak, at de fleste av tiltakene er gjennomført etter planen, og at måloppnåelsen… Les mer »

Forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn/unge og eldre i Oppland. Del 2. En presentasjon av 10 av prosjektene i Oppland fylkeskommunes forprosjekt.

Denne rapporten utgjør Del 2 av evalueringsrapporten fra forprosjektet «Forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn/unge og eldre». Del 1 er publisert i egen rapport under samme tittel og omhandler resultatene av evalueringen, mens Del 2 inneholder prosjektbeskrivelse av hver av de 10 prosjektene som er evaluert. Del 2 skal både fungere som vedlegg til Del… Les mer »