Tempus. En evaluering av Beredskapsprosjektet gjennomført i seks kommuner i Nord-Gudbrandsdalen

”Beredskapsprosjektet” skal utvikle samarbeide mellom seks kommuner i Nord-Gudbrandsdal om to utvalgte beredskaps – og kriseområder – vannforsyning og krisekommunikasjon. På et praktisk nivå sikter prosjektet mot å produsere konkrete resultater (planer, organisering, nettverk). På et metodisk nivå skal prosjektet utvikle en arbeidsmodell for å avdekke og realisere samarbeidsfordeler og gevinster knyttet til så vel… Les mer »

Levende Skog prosessen – fortid, nåtid og framtid. En evaluering.

Levende Skog ble etablert i 1995 som. Bakgrunnen for etableringen av prosjektet var økt internasjonal fokus på skog- og miljøspørsmål også i omsetningsleddene og markedet. Norsk skogbruk ble i økende grad konfrontert med krav om å drive langsiktig og ansvarlig skogforvaltning. Levende Skog ble et initiativ hvor skognæringa møtte friluftsliv, natur og miljøorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner og… Les mer »

Gla’oppvekst for barn og unge i kommunene. En evaluering av tiltak i seks oppvekstkommuner

Norsk nettverk av oppvekstkommuner har bestått av seks kommuner som i perioden 2001-2004, har igangsatt ulike tiltak på oppvekstområdet. Denne evalueringa viser at resultatoppnåelsen har vært særlig god mht. det andre delmålet om ”å styrke ressursene i det sosiale nettverket som omgir barnet”, hvor flere av de som jobber med barn og unge i kommunene… Les mer »

Evaluering av Nasjonal Paramedic Utdanning, – erfaringer fra studenter og deres ledere i pilotstudiet

Denne rapporten omhandler evaluering av Nasjonal Paramedic Utdanning ved Høgskolen i Lillehammer. Arbeidsgiverforeningen NAVO er oppdragsgiver. Rapporten omfatter hovedsakelig resultater fra intervjuer gjort med et utvalg studenter og deres ledere i april og mai 2005. Hovedkonklusjonene fra midtveisevalueringen, som ble publisert som ØF-notat 05/2004 i mai 2004, inngår som eget kapittel i rapporten. Sentrale spørsmål… Les mer »

Ungdommens fylkesting i Hedmark. En evaluering av perioden 1998-2005 med utgangspunkt i forbedringspotensialer

Ungdommens fylkesting (UFT) hadde sitt første møte i april 1998 og er nå inne i sitt åttende år. Våren 2004 bestemte fylkestinget at det skulle settes av penger til en ekstern evaluering, og ØF begynte evalueringen 2. januar 2006.Hovedinntrykket forskerne sitter igjen med — etter å ha foretatt dokumentanalyser, dybdeintervjuer med sentrale aktører og spørreundersøkelser… Les mer »

Evaluering av BIOINN- bioteknologiklyngen i Hamar-regionen

Bioteknologiklyngen i Hamar-regionen, BIOINN, har nådd sine hovedmål så langt, og det er enighet om at en har en god prosess på gang for utvikling av en klynge innen anvendt bioteknologi. Det er bygd en infrastruktur for klyngen både teknisk, sosialt og organisatorisk. Et godt samarbeid er utviklet mellom offentlige aktører, private bedrifter og Høgskolen… Les mer »