Ungdommens fylkesting i Hedmark. En evaluering av perioden 1998-2005 med utgangspunkt i forbedringspotensialer

Ungdommens fylkesting (UFT) hadde sitt første møte i april 1998 og er nå inne i sitt åttende år. Våren 2004 bestemte fylkestinget at det skulle settes av penger til en ekstern evaluering, og ØF begynte evalueringen 2. januar 2006.Hovedinntrykket forskerne sitter igjen med — etter å ha foretatt dokumentanalyser, dybdeintervjuer med sentrale aktører og spørreundersøkelser… Les mer »

Evaluering av BIOINN- bioteknologiklyngen i Hamar-regionen

Bioteknologiklyngen i Hamar-regionen, BIOINN, har nådd sine hovedmål så langt, og det er enighet om at en har en god prosess på gang for utvikling av en klynge innen anvendt bioteknologi. Det er bygd en infrastruktur for klyngen både teknisk, sosialt og organisatorisk. Et godt samarbeid er utviklet mellom offentlige aktører, private bedrifter og Høgskolen… Les mer »

Fylkestusenårsstedet i Østfold. Fredriksten festning

Fredriksten festning i Halden ble i desember 1999 utpekt til Østfolds tusenårs­sted. Initiativet til tusenårsstedene kom fra Kulturdeparte­mentet i forbindelse med tusenårsskiftet 1999/2000. Tusenårsstedene var i tillegg tiltenkt en fram­tredende rolle ved marke­ringen av 100-årsdagen for unionsoppløsningen med Sverige, samtidig som viktige miljøer av stor historisk, kulturell og miljømessig verdi ble tatt vare på. På… Les mer »

Evaluering av fem ulike tiltak i Norsk nettverk av oppvekstkommuner (NNO)

Dette underveisnotatet er en oppsummering av den første fasen i evalueringen av Norsk nettverk av oppvekstkommuner som har bestått av en undersøkelse av fem ulike tiltak for barn og unge. Notatet gir en beskrivelse av tiltakene og deres status i 2002, samt av evaluators vurderinger og anbefalinger. Tiltakene var kommet ulikt ut. Noen var kommet… Les mer »

Evaluering av ANSA

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Østlandsforskning gjennomført en evaluering av ANSA. Evalueringen er gjennomført i tidsperioden oktober til desember 2007. I evalueringen er det benyttet metodetriangulering. Rapporten baserer seg på analyser av en spørreundersøkelse til ANSAs medlemmer (2300 respondenter), gruppeintervjuer og individuelle intervjuer med ANSA-medlemmer (23 informanter), og dybdeintervjuer med sentrale aktører innen ANSA (5… Les mer »

Evaluering av Bluelight – Nettverk for informasjonssikkerhet

Med utgangspunkt i Innlandet har det de siste årene utviklet seg et bredt samarbeidsnettverk innen informasjonssikkerhet, kalt Bluelight. Siden slutten av 2002 har Bluelight vært en del av Arena-programmet. Hovedresultatene fra vår evaluering er at deltakerne vurderer at BIuelight har nådd de fleste av sine hovedmål så langt, spesielt knyttet til kompetanseutvikling og nettverksbygging. Miljøet… Les mer »