Evaluering av Arena- prosjektet Trådløs Framtid

Arena-prosjektet Trådløs Framtid (TF) sin målsetting har vært å øke konkurransekraften for bedrifter i denne bransjen gjennom økt samhandling, samt også å få utviklet selve bransjen i Norge. TF omfatter nå over 200 deltakere. Det har vært avholdt en rekke aktiviteter for å fremme samarbeidet, og dette har bedret forutsetningene for innovasjonsaktiviteter. Det har også… Les mer »

Evaluering av 2-årskontakten i barnehagene i Hamar kommune

Hamar kommune har som en forsøksordning flyttet gjennomføringen av helsestasjonens 2-års-kontakt til barnehagene. Østlandsforskning har evaluert ordningen , basert på gruppeintervjuer med pedagogiske ledere i barnehager, helsesøstre og foreldre.

Tempus. En evaluering av Beredskapsprosjektet gjennomført i seks kommuner i Nord-Gudbrandsdalen

”Beredskapsprosjektet” skal utvikle samarbeide mellom seks kommuner i Nord-Gudbrandsdal om to utvalgte beredskaps – og kriseområder – vannforsyning og krisekommunikasjon. På et praktisk nivå sikter prosjektet mot å produsere konkrete resultater (planer, organisering, nettverk). På et metodisk nivå skal prosjektet utvikle en arbeidsmodell for å avdekke og realisere samarbeidsfordeler og gevinster knyttet til så vel… Les mer »

Levende Skog prosessen – fortid, nåtid og framtid. En evaluering.

Levende Skog ble etablert i 1995 som. Bakgrunnen for etableringen av prosjektet var økt internasjonal fokus på skog- og miljøspørsmål også i omsetningsleddene og markedet. Norsk skogbruk ble i økende grad konfrontert med krav om å drive langsiktig og ansvarlig skogforvaltning. Levende Skog ble et initiativ hvor skognæringa møtte friluftsliv, natur og miljøorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner og… Les mer »

Gla’oppvekst for barn og unge i kommunene. En evaluering av tiltak i seks oppvekstkommuner

Norsk nettverk av oppvekstkommuner har bestått av seks kommuner som i perioden 2001-2004, har igangsatt ulike tiltak på oppvekstområdet. Denne evalueringa viser at resultatoppnåelsen har vært særlig god mht. det andre delmålet om ”å styrke ressursene i det sosiale nettverket som omgir barnet”, hvor flere av de som jobber med barn og unge i kommunene… Les mer »

Evaluering av Nasjonal Paramedic Utdanning, – erfaringer fra studenter og deres ledere i pilotstudiet

Denne rapporten omhandler evaluering av Nasjonal Paramedic Utdanning ved Høgskolen i Lillehammer. Arbeidsgiverforeningen NAVO er oppdragsgiver. Rapporten omfatter hovedsakelig resultater fra intervjuer gjort med et utvalg studenter og deres ledere i april og mai 2005. Hovedkonklusjonene fra midtveisevalueringen, som ble publisert som ØF-notat 05/2004 i mai 2004, inngår som eget kapittel i rapporten. Sentrale spørsmål… Les mer »