Foreliggende rapport er en evaluering av HeB ESS – Etablerer og SmåbedriftsService, som Østlandsforskning har utført på oppdrag av Hedmark Fylkeskommune og SND Hedmark. Oppdragsgiverne vil i sammenheng med evalueringen vurdere om ordningen skal videreføres, evt. i hvilken form. HeBESS er en gratis rådgivningstjeneste rettet mot etablerere og småbedrifter. Tilbudet om bistand fra HeBESS omfatter oppdrag innenfor bedriftsrådgivning til småbedrifter og etablerere, informasjons- og veiledningstjeneste og distribusjon av brosjyrer og skjema. Undersøkelsen viser at individuell rådgivning gjennomgående vurderes som nyttig. Gjennomgangen viser også at rådgivningen fungerer relativt godt i forhold til de premisser som gjelder for ordningen. Evalueringen avdekker imidlertid en del problemstillinger som det bør arbeides videre med. Rollen som HeBESS-ordningen har i virkemiddelapparatet bør defineres klarere i forhold til andre ordninger rettet mot etablerere og småbedrifter. Det bør dessuten lages klarere og konkrete målsettinger med ordningen.

Bestill rapport

Evaluering av HeB ESS – Etablerer- og småbedriftsservice | (rapportnr. 200113)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X