Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen

Bizpoint Inkubator Gardermoen (BIG) er et vekstmiljø for små kunnskapsbedrifter, som tilbyr kompetanse, nettverk, miljø og kontortjenester i oppbyggingsfasen av en bedrift. BIG ble startet i september 2005, som et pilotprosjekt, og skal avsluttes pr 1. oktober 2006. Rapporten evaluerer pilotperioden. Evalueringen skal dokumentere resultater som er oppnådd i pilotperioden, besvare spørsmålet om pilotprosjektet bør… Les mer »

Evaluering av Din Framtid

Untitled Document Notat 11/2007, norsk versjon: Last ned Notat 11/2007, svensk versjon: Last ned Østlandsforskning har foretatt en deltagersentrert evaluering av Interreg III A prosjektet Din Framtid. Evalueringens hovedmål har vært å dokumentere resultater og effekter med henblikk på prosjektets målsettinger. Evalueringens design har vært kvantitativ; vi har gjennomført fire spørreundersøkelser blant deltagerne i Din… Les mer »

”Bevisste foreldre – en god start” Statusrapport.

”Bevisste foreldre – en god start” er et rusforebyggende program utviklet og drevet av Blå Kors Norge. Målgrupper er foreldre i flere faser, fra par som venter barn og til foreldre til barn t.o.m. 7 klasse. Statusrapporten omfatter beskrivelse og vurdering av arbeidet fram til 2007. Notatet omfat-ter i tillegg en plan for videre evaluering… Les mer »

TaKT oppfølgingsundersøkelse

Notatet oppsummerer resultat fra en oppfølgende spørreundersøkelse til deltakerne i TaKT opplæringsprogram, et kompetansehevingsprogram for ansatte i kommune-Norge som jobber med familier med barn med funksjonsnedsettelse TaKT-opplæringen ble gjennomført i alle landets fylker fra og med høsten 2006 til og med våren 2008. Østlandsforskning og Høgskolen i Lillehammer ved Avdeling for Helse- og sosialfag og… Les mer »

Evaluering av Nasjonal Paramedic Utdanning, del en. – erfaringer fra studenter og deres ledere

Som første del av evalueringen av Nasjonal Paramedic-utdanning har Østlandsforskning i perioden september 2003 til januar 2004 gjennomført tre undersøkelser, to blant studentene og en hos deres ledere. Formålet med evalueringen er å bidra til å utvikle kunnskap som grunnlag for videreutvikling og forbedring av studietilbudet. Sentrale spørsmål som skal besvares i evalueringen er: –… Les mer »

Evaluering av de brukerstyrte energiforskningsprogrammene i Norges forskningsråd

Evalueringen omfatter de tre brukerstyrte energiforsknings-programmene EFFEKT, NYTEK og Naturgass under området Industri og energi (IE). Hensikten med evalueringen er å fange opp sentrale aktørers erfaringer med hensyn til organisering, prosesser og drift av programmene så langt. Evalueringen tar også for seg hvordan de tre programmene forholder seg til Forskningsrådets overordnete retningslinjer. Programmene fungerer i… Les mer »