Fylkestusenårsstedet i Østfold. Fredriksten festning

Fredriksten festning i Halden ble i desember 1999 utpekt til Østfolds tusenårs­sted. Initiativet til tusenårsstedene kom fra Kulturdeparte­mentet i forbindelse med tusenårsskiftet 1999/2000. Tusenårsstedene var i tillegg tiltenkt en fram­tredende rolle ved marke­ringen av 100-årsdagen for unionsoppløsningen med Sverige, samtidig som viktige miljøer av stor historisk, kulturell og miljømessig verdi ble tatt vare på. På… Les mer »

Evaluering av fem ulike tiltak i Norsk nettverk av oppvekstkommuner (NNO)

Dette underveisnotatet er en oppsummering av den første fasen i evalueringen av Norsk nettverk av oppvekstkommuner som har bestått av en undersøkelse av fem ulike tiltak for barn og unge. Notatet gir en beskrivelse av tiltakene og deres status i 2002, samt av evaluators vurderinger og anbefalinger. Tiltakene var kommet ulikt ut. Noen var kommet… Les mer »

Evaluering av ANSA

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Østlandsforskning gjennomført en evaluering av ANSA. Evalueringen er gjennomført i tidsperioden oktober til desember 2007. I evalueringen er det benyttet metodetriangulering. Rapporten baserer seg på analyser av en spørreundersøkelse til ANSAs medlemmer (2300 respondenter), gruppeintervjuer og individuelle intervjuer med ANSA-medlemmer (23 informanter), og dybdeintervjuer med sentrale aktører innen ANSA (5… Les mer »

Evaluering av Bluelight – Nettverk for informasjonssikkerhet

Med utgangspunkt i Innlandet har det de siste årene utviklet seg et bredt samarbeidsnettverk innen informasjonssikkerhet, kalt Bluelight. Siden slutten av 2002 har Bluelight vært en del av Arena-programmet. Hovedresultatene fra vår evaluering er at deltakerne vurderer at BIuelight har nådd de fleste av sine hovedmål så langt, spesielt knyttet til kompetanseutvikling og nettverksbygging. Miljøet… Les mer »

Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen

Bizpoint Inkubator Gardermoen (BIG) er et vekstmiljø for små kunnskapsbedrifter, som tilbyr kompetanse, nettverk, miljø og kontortjenester i oppbyggingsfasen av en bedrift. BIG ble startet i september 2005, som et pilotprosjekt, og skal avsluttes pr 1. oktober 2006. Rapporten evaluerer pilotperioden. Evalueringen skal dokumentere resultater som er oppnådd i pilotperioden, besvare spørsmålet om pilotprosjektet bør… Les mer »

Evaluering av Din Framtid

Untitled Document Notat 11/2007, norsk versjon: Last ned Notat 11/2007, svensk versjon: Last ned Østlandsforskning har foretatt en deltagersentrert evaluering av Interreg III A prosjektet Din Framtid. Evalueringens hovedmål har vært å dokumentere resultater og effekter med henblikk på prosjektets målsettinger. Evalueringens design har vært kvantitativ; vi har gjennomført fire spørreundersøkelser blant deltagerne i Din… Les mer »