På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Østlandsforskning gjennomført en evaluering av ANSA. Evalueringen er gjennomført i tidsperioden oktober til desember 2007. I evalueringen er det benyttet metodetriangulering. Rapporten baserer seg på analyser av en spørreundersøkelse til ANSAs medlemmer (2300 respondenter), gruppeintervjuer og individuelle intervjuer med ANSA-medlemmer (23 informanter), og dybdeintervjuer med sentrale aktører innen ANSA (5 informanter). I rapporten diskuteres fire problemstillinger: 1. Hvilke informasjonstiltak og velferdstilbud tilbyr ANSA? 2. I hvilken grad benytter medlemmene seg av ANSAs tiltak og velferdstilbud? 3. Hvilken nytte og betydning vurderer medlemmene at ANSA har? 4. Brukes midlene fra Kunnskapsdepartementet i tråd med forutsetningene?

Bestill rapport

Evaluering av ANSA | (rapportnr. 200715)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X