Asgeir Skålholt

No description in the author's profile.

Publikasjoner

Asgeir Skålholt har 27 publikasjoner på ostforsk.no.

Evaluering av landbruksutdanningen på videregående nivå og vurdering av behovet for fagskoler innen landbruk

Denne rapporten omhandler landbruksrettet utdanning i videregående skole og på fagskolenivå. Utdanningen er studert med basis i en undersøkelse av elevens egne vurderinger, informantintervjuer og andre kilder. Årsaker til elevenes valg av naturbruksutdanning er belyst,...

Regional plattform – Fjellregionen

Dette er en delrapport fra prosjektet "Regional nærings- og handelsanalyse for Fjellregionen". Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Østlandsforsking og Norsk institutt for by- og regionforskning. I første del av rapporten ser vi på befolkningsutvikling, flytting,...

TaKT oppfølgingsundersøkelse

Notatet oppsummerer resultat fra en oppfølgende spørreundersøkelse til deltakerne i TaKT opplæringsprogram, et kompetansehevingsprogram for ansatte i kommune-Norge som jobber med familier med barn med funksjonsnedsettelse TaKT-opplæringen ble gjennomført i alle landets fylker fra og...

Evaluering av ANSA

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Østlandsforskning gjennomført en evaluering av ANSA. Evalueringen er gjennomført i tidsperioden oktober til desember 2007. I evalueringen er det benyttet metodetriangulering. Rapporten baserer seg på analyser av en spørreundersøkelse til...