Ungdommens fylkesting (UFT) hadde sitt første møte i april 1998 og er nå inne i sitt åttende år. Våren 2004 bestemte fylkestinget at det skulle settes av penger til en ekstern evaluering, og ØF begynte evalueringen 2. januar 2006.Hovedinntrykket forskerne sitter igjen med — etter å ha foretatt dokumentanalyser, dybdeintervjuer med sentrale aktører og spørreundersøkelser både blant medlemmer/tidligere medlemmer i UFT og dagens fylkestingsrepresentanter — er at UFT har vært en positiv ordning både for fylkeskommunen, fylkesting og ungdommene som har medvirket. Formålene til ordningen – medbestemmelse, økt samfunnsengasjement og trening i medvirkning gjennom demokratiske kanaler — er i stor grad fulgt opp. Det har imidlertid vært noen ”svake” perioder, og ansvaret for disse må deles av både fylkeskommunen og ungdommene som har medvirket. Evalueringen har vist at det er rom for forbedringer/endringer knyttet til: i) Kontinuitet og stillingsandel i sekretærfunksjonen; ii) skolering i ledelse, gruppeprosesser og medier; iii) ny modell for saksgangen; iv) endringer i forhold til gruppene; v) økt engasjement blant UFT-medlemmene; vi) rekrutteringsprosessen; og vii) nye aldersgrenser.

Bestill rapport

Ungdommens fylkesting i Hedmark. En evaluering av perioden 1998-2005 med utgangspunkt i forbedringspotensialer | (rapportnr. 200609)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 110,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X