Fredriksten festning i Halden ble i desember 1999 utpekt til Østfolds tusenårs­sted. Initiativet til tusenårsstedene kom fra Kulturdeparte­mentet i forbindelse med tusenårsskiftet 1999/2000. Tusenårsstedene var i tillegg tiltenkt en fram­tredende rolle ved marke­ringen av 100-årsdagen for unionsoppløsningen med Sverige, samtidig som viktige miljøer av stor historisk, kulturell og miljømessig verdi ble tatt vare på. På Fredriksten festning er det i alt investert 27-28 millioner i regi av Tusenårs­ste­det, samar­beids­partnere og sponsorer. Det er dessuten lagt ned en arbeids­innsats på mellom 5 og 6 årsverk som ikke er belastet tusenårsstedet. Tusenårsstedet Fredriksten har løst ut betydelige ressurser. De to mest spekta­kulære effektene er registrert i uroppføringen av den norske opera­forstillingen Aurora, med festningen som kulisse, samt et nytt spesial­designet lysanlegg for flombelysning av festningen. Dessuten er det etablert et informasjonssenter, store deler av festningen er restau­rert, inkludert uteområdene som er ryddet slik at festningen fram­står som den gjorde i kampklar tilstand. Det er registrert betydelig større besøkstall i 2005 enn tidligere, og Fredriksten har tatt et vellykket skritt i retning av en regional møteplass og kulturarena. Lastned rapporten uten bilder her: 022006-uten bilder.pdf

Bestill rapport

Fylkestusenårsstedet i Østfold. Fredriksten festning | (rapportnr. 200602)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X