Partnerskapet for næringsutvikling er liv laga

Høgskolen i Innlandet og Østlandsforskning har i årene 2017 og 2018 gjennomført en følgeevaluering av utviklingen av Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold.   Partnerskapet er en nyskaping innen regional styring og politikkutforming og ble etablert for å øke sysselsettingen og næringslivets konkurransekraft.   For å styrke partnerskapets videre arbeid er følgende fem temaer sentrale: Styrke deltakelsen og forpliktelsen… Les mer »

Fylkestusenårsstedet i Østfold. Fredriksten festning

Fredriksten festning i Halden ble i desember 1999 utpekt til Østfolds tusenårs­sted. Initiativet til tusenårsstedene kom fra Kulturdeparte­mentet i forbindelse med tusenårsskiftet 1999/2000. Tusenårsstedene var i tillegg tiltenkt en fram­tredende rolle ved marke­ringen av 100-årsdagen for unionsoppløsningen med Sverige, samtidig som viktige miljøer av stor historisk, kulturell og miljømessig verdi ble tatt vare på. På… Les mer »

Partnerskap i karriereveiledning – grunnopplæringa i Østfold

Notatet oppsummerer resultater fra to undersøkelser knyttet til Partner-skap for karriereveiledning i Østfold, gjennomført på oppdrag fra Østfold fylkeskommune. Oppdraget er et bidrag til evaluering og er avgrenset til tre av de fem regionale partnerskapene i Østfold. Det er gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse samt gruppeintervjuer blant involverte aktører i de tre regionene Sarpsborg, Fredrikstad-Hvaler og… Les mer »