Reis kjerringa! Del 2. Prosjektbeskrivelse av et utvalg av distriktenes utbyggingsfonds (SND) kvinnerettede tiltaksprosjekter for årene 1987-88

Rapporten er en evaluering av 10 av DU’s kvinnerettede tiltaksprosjekter, del 1 drøfter bl.a. DU’s kvinnerettede satsing i et historisk perspektiv, innholdet i satsingen samt forutsetninger og hindringer for en slik satsing. Videre drøftes de konkrete erfaringene fra prosjektene mht. initiering, målsetting, organisasjon, ledelse, arbeidsmetoder, samt noen kvantitative og kvalitative resultater. Del 1 avsluttes med… Les mer »

Reis kjerringa! Del 1. Evaluering av et utvalg av distriktenes utbyggingsfonds kvinnerettede tiltaksprosjekter for årene 1987-88.

Rapporten er en evaluering av 10 av DU’s kvinnerettede tiltaksprosjekter, del 1 drøfter bl.a. DU’s kvinnerettede satsing i et historisk perspektiv, innholdet i satsingen samt forutsetninger og hindringer for en slik satsing. Videre drøftes de konkrete erfaringene fra prosjektene mht. initiering, målsetting, organisasjon, ledelse, arbeidsmetoder, samt noen kvantitative og kvalitative resultater. Del 1 avsluttes med… Les mer »

Kommunale næringsfond – en ny sareptas krukke?

Denne evalueringsrapporten undersøker og vurderer kommunenes bruk av komunale næringsfond for perioden 1987-89. I denne treårsperioden fikk 169 kommuner og 4 interkommunale sleskaper tildelt næringsfond på tilsammen 189 mill. Rapporten gir informasjoner om kommunenes anvendelser av og erfaringer med bruken av virkemiddelet. Dette er viktige data for å bedømme om virkemiddelet fungerer etter hensikten. Data… Les mer »

Ål-modellen – en sammensmelting av kommunale omsorgstjenester – to år etter omorganiseringen

Rapporten er en evaluering av omorganiseringen av pleie- og omsorgstjenesten i Ål kommune som bygger på en sammensmelting av hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg og som er organisert etter arbeidslagsprinsippet. Rapporten omhandler både konsekvensene for de ansatte og brukerne og de økonomiske konsekvensene. Analysen avsluttes med å peke ut ti «forbedringsområder» som det må arbeides videre… Les mer »

Ungdom og rus. Evaluering av fem kommunale forsøk på å samordne forebyggende innsats overfor unge rusmiddelmisbrukere.

Prosjektene hadde til hensikt å samordne innsats og tiltak overfor unge rusmiddelmisbrukere i kommunene Lørenskog, Tønsberg, Grimstad, Haugesund og Harstad. Målsettingen var å styrke kommenenes, og særlig sosialkontorenes, forebyggende innsats overfor denne målgruppen. Prosjektene som varte i 2 1/2 år, ble finansiert av Sosialdep. og var en del av Regjeringens handlingsplan mot stoffmisbruk. Rapporten presenterer… Les mer »

Ute av rusmisbruk? Etterundersøkelse av klienter ved rusmiddelavd. avd. d, Sanderud sykehus

Dette er en etterundersøkelse av klienter som har gått i behandling for rusmisbruksproblemer ved Rusmiddelavdelingen, avd. D, ved Sanderud sykehus i Hedmark. Rapporten har to hovedsiktemål: Å beskrive klientenes problemer med misbruk av rusmidler og forskjellige andre problemer, og beskrive klientenes vurdering av nytte og resultat av behandlingen. Ca. 3/4 mestrer sine problemer bedre etter… Les mer »