Evalueringen av sosialpedagogisk rådgivningstjeneste er gjort på oppdrag av Oppland fylkeskommune. Datamaterialet er dokumenter fra fylkeskommunen, og intervjuer med rektorer og sosialpedagogiske rådgivere ved fire skoler, samt gruppeintervjuer med elever ved to skoler. Evalueringen viser at den sosialpedagogiske funksjonen ivaretas på ulike måter ved alle skolene. Arbeidsdelingen mellom aktører som inngår i den sosialpedagogiske ressursen er tydelig ved alle skolen, men det varierer hvordan arbeidet er delt mellom aktører i elevtjenesten. Samarbeidet i elevtjenesten ved skolene erfares som godt. Elevene opplever at tjenesten er god, men ønsker mer informasjon om tjenesten og økt tilgjengelighet slik at flere elever tar kontakt ved behov. Basert på funnene har Østlandsforskning kommet med anbefalinger relatert til kompetanse, samarbeid, informasjon, tilgjengelighet, og fysisk plassering på skolen.

Bestill rapport

Evaluering av sosialpedagogisk rådgivningstjeneste. Videregående skoler i Oppland. | (rapportnr. 201709)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X