Rapporten handler om en evaluering av Interreg-prosjektet Två länder – Én elv (TLEE). Evalueringen er basert på dokumentstudier, deltakende observasjon og intervjuer.

Det sentrale hovedmålet i TLEE-prosjektet var å øke bestanden av Vänerlaksen, bla. ved å reintrodusere den i hele vassdraget fra Femunden til Vänern. Hovedfokus er laksen, men en reintroduksjon vil også gagne andre fiske- arter og økosystemene som helhet. Omfattende kraftutbygging med ni kraftverk på svensk side og to i Norge, samt det 30 km lange Höljesmagasinet, hindrer laksen å vandre i vassdraget og blant annet ta i bruk gode gyteområder på norsk side. Potensiell fare for smitte med Gyrodactilus salaris ved at ulike stadier av Vänerlaks innføres på norsk side er en viktig problematikk.

Det ble antatt at prosjektet ville fremme en økt stamme av laks og reintroduksjon av laksen. Når en ser på den gjensidige sammenhengen mellom målene, så må det samla sett sies at en ikke har nådd målene med TLEE i prosjekt-perioden. TLEE har imidlertid fått fram kompleksiteten i problematikken og har fått fram en rekke ulike momenter som det kan jobbes videre med dersom en ønsker å reetablere laksen.
Hovedkonklusjon er at det videre arbeidet med å fremme hovedmålet om økt laksebestand og reintroduksjon bør løftes til å bli et felles nasjonalt svensk-norsk mål for hele vassdraget. Det bør bli en langsiktig organisering som sikrer dette, og hvor en på sikt tar i bruk ulike elementer og prosjekter for å nå det langsiktige hovedmålet for vassdraget.

Bestill rapport

Evaluering av Interreg-prosjektet «Två länder – en elv» | (rapportnr. 202207)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X