Kartlegging av idrettens betydning i Innlandet

Formålet med denne kartleggingen er å gi en omfattende oversikt over idrettens betydning i Innlandet ved å sammenstille informasjon fra allerede eksisterende datakilder. Dette notatet bygger på tilgjengelige offentlige data og anvender spesifikke metoder for å evaluere den økonomiske og andre former for verdi som idretten tilfører regionen. I Innlandet har idretten en betydelig plass… Les mer »

De er flinke til å støtte opp – Om fylkeskommunens rolle i program for folkehelsearbeid i kommunene i tidligere Oppland fylke

I dette empiriske notatet er fokus på fylkeskommunens rolle i Program for folkehelsearbeid i kommunene i tidligere Oppland, nå Innlandet fylkeskommune. Det presenteres funn fra en statusgjennomgang med formål om å bidra til økt kunnskap om fylkeskommunens utøvelse av rollen som understøtter for folkehelseprogramarbeid generelt, og spesielt relatert til målsetningene for tidligere Opplands programarbeid. Studien… Les mer »

Evaluering av Interreg-prosjektet «Två länder – en elv»

Rapporten handler om en evaluering av Interreg-prosjektet Två länder – Én elv (TLEE). Evalueringen er basert på dokumentstudier, deltakende observasjon og intervjuer. Det sentrale hovedmålet i TLEE-prosjektet var å øke bestanden av Vänerlaksen, bla. ved å reintrodusere den i hele vassdraget fra Femunden til Vänern. Hovedfokus er laksen, men en reintroduksjon vil også gagne andre… Les mer »

I hele fylket for alle

Kunnskapssattus for organisering av etablererstøtte i Innlandet fylket På oppdrag fra Hedmark fylkeskommune i samarbeid med Oppland fylkeskommune har Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet evaluert satsingen på bedriftseta- blerere i de to fylkene. I evalueringen kartlegges og beskrives dagens ordninger i de fylkene, og rapporten avsluttes med råd til fylkeskommunene om hvordan det nye Innlandet… Les mer »

Benchmarking for reiselivsdestinasjoner i Innlandet. Hovedresultater på ni valgte indikatorer

Notatet er et «særtrykk» av en omfattende rapportering av tilstanden på ni utvalgte indikatorer for alle reiselivsdestinasjoner i Innlandet sammenliknet med tre utenlandske førende destinasjoner på vinter- og alpinturisme, Åre i Sverige, Innsbruck i Østerrike og Whistler i Canada. Dette første trinn i benchmarkingsprosessen er konsentrert om målbare resultater. Resultatene representerer en basis og utgangspunkt… Les mer »

Benchmarking reiseliv i Innlandet

Rapporten inneholder data for ni indikatorer på reiselivsutvikling i 10 norske og tre utenlandske reiselivsdestinasjoner. Data er basert på offentlig tilgjengelig materiale og bygger på samme prinsipper i samtlige norske regioner. Endringer i statistikkproduksjon og svakheter i enkelte data har begrenset analysemulighetene noe.