Innlandet 2030: En konkurransedyktig region?

Rapporten handler om Innlandet, regionenes status og utviklingsmuligheter, og spesielt i hvilken grad regionen kan være tilrettelegger for næringsutvikling. Siden vi står midt oppe i en regional reform, drøftes hvilke nye oppgaver regionen kan få og i hvilken grad disse vil styrke den næringsutviklende rollen. Til sist skisseres et trendbasert scenario, som beskriver regionens tilstand… Les mer »

Innlandet 2030: Befolkningen – en byrde og berikelse

Denne rapporten diskuterer befolkningen som ressurs for økonomisk utvikling og som byrde for det offentlige omsorgstilbudet. Med fallende fruktbarhet har den naturlige tilvekten i landet blitt stadig lavere, men nedgangen kompenseres av økende innvandring. Lavere befolkningsvekst kan innebære at det blir vanskelig å rekruttere arbeidskraft i årene som kommer, samtidig som en stor del av… Les mer »

Innlandet 2030: Næringsstruktur og næringsutvikling

Notatet tar for seg sysselsetting og næringsstruktur, herunder klyngedannelser, i Innlandet. Med utgangspunkt i SSBs befolkningsframskrivinger drøftes framtidig tilgang på arbeidskraft. Til slutt presenteres noen grove beregninger/anslag på hvor mange arbeidsplasser Innlandet kan forventes å ha i 2030.

Innlandet 2030: Infrastruktur

Notatet tar utgangspunkt i investeringer i infrastruktur og trafikkutvikling i Innlandet. Til tross for at trafikkveksten har vært sterkere enn landssnittet har Innlandet fått enn lavere andel av veibevilgningene enn hva andelen riksveier skulle tilsi. Notatet drøfter betydningen av infrastruktur for utvalgte næringer og for regional utvikling som helhet. Til sist skisseres prognoser for trafikkutvikling,… Les mer »

Innlandet 2030: Kunnskapsmessig infrastruktur

Notatet gir først en kort oversikt over den kunnskapsmessige infrastrukturen i Innlandet og hvordan denne har utviklet seg i løpet av de siste tiårene. Etter dette drøftes faktorer som kan bli bestemmende for den framtidige kunnskapsutviklingen i regionen. Deretter presenteres tre scenarier for Innlandet med et fokus på høyere utdanning og forskning. På bakgrunn av… Les mer »

Intraprenørskap – Nye muligheter for bedrifter i Hedmark

Pilotprosjektet om intraprenørskap har fokus rettet mot kommersialiseringen av nye forretningsideer gjennom å utvikle metoder, arbeidsmodeller og verktøy som kan brukes i bedrifter for å avdekke potensialet for nye forretningsmuligheter som kan bli virkeliggjort i eller utenfor eksisterende bedrifter. Pilotprosjektet som omtales i notatet har vært gjennomført av Innovasjon Norge med assistanse fra konsulentselskapet Prudentia… Les mer »