Evaluering av Interreg-prosjektet «Två länder – en elv»

Rapporten handler om en evaluering av Interreg-prosjektet Två länder – Én elv (TLEE). Evalueringen er basert på dokumentstudier, deltakende observasjon og intervjuer. Det sentrale hovedmålet i TLEE-prosjektet var å øke bestanden av Vänerlaksen, bla. ved å reintrodusere den i hele vassdraget fra Femunden til Vänern. Hovedfokus er laksen, men en reintroduksjon vil også gagne andre… Les mer »

Kalsium som potensielt begrensende element for artsutbredelse og artsmangfold i ferskvann

Prosjektet gir en oversikt over mulige biologiske problemer knyttet til lav, og avtakende, kalsium-konsentrasjon i norske vassdrag. De aller fleste norske vann og vassdrag har meget lave Ca-verdier , og dette er trolig en begrensende faktor for utbredelse og produksjon av en lang rekke ferskvannsinvertebrater. Redusert sulfatdeponering og forsuring gir redusert forvitringstakt og kan gi… Les mer »

Nasjonale miljømål anvendt i kommunene

Rapporten inneholder en oversikt over nasjonale miljømål og internasjonale avtaler knyttet til hovedsatsningsområdene for det kommunale miljøvernarbeidet. Videre brukes temaet biologisk mangfold som eksempel på hvordan kommunale oppgaver og utfordringer i forhold til nasjonale målsettinger kan konkretiseres.

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket startet i 2009 og omfatter 22 områder i hele landet. Den er finansiert av Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet. Fylkesmannens landbruksavdeling sammen med lokalt landbrukskontor er de viktigste offentlige aktørene regionalt og lokalt. Grunneierne er godt tilfredse med dagens organisering. Satsingen er basert på frivillighet og det er frivillig for… Les mer »