Prosjektet gir en oversikt over mulige biologiske problemer knyttet til lav, og avtakende, kalsium-konsentrasjon i norske vassdrag. De aller fleste norske vann og vassdrag har meget lave Ca-verdier , og dette er trolig en begrensende faktor for utbredelse og produksjon av en lang rekke ferskvannsinvertebrater. Redusert sulfatdeponering og forsuring gir redusert forvitringstakt og kan gi en ytterligere reduksjon i Ca-nivå i de mest forsuringspåvirkede områder. Rapporten gir en oversikt over kunnskapsstatus med hensyn til Ca-preferanser og terskelverdier for sentrale grupper av bunndyr og krepsdyrplankton. Generelt synes Ca å være den viktigste kjemiske parameter for utbredelsen av flere grupper og arter, og effekten av Ca synes å overstyre effekten av pH ved pH-verdier > 5.0. Ved avtakende pH blir trolig effekten av H+-konsentrasjon, toksiske aluminiumskomponenter og andre forsuringsrelaterte parametre overstyrende. Bløtdyr er – ikke uventet – en spesielt sensitiv gruppe, men også flere grupper og arter av krepsdyr har relativt høye Ca-krav. Det er betydelige artsforskjeller, og Ca-konsentrasjonen er klart konkurransedreiende.

Bestill rapport

Kalsium som potensielt begrensende element for artsutbredelse og artsmangfold i ferskvann | (rapportnr. 199703)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.



  X