Årsarkiv 2013

Vår region i framtida

Østlandsforskning har også i år invitert til Næringslivsseminar i samarbeid med Sparebanken Hedmark og Norges Bank, hvor Norges Bank legger fram utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Årets seminar ble hold på Gjøvik den 1. november.

Næringslivsseminaret bidrar til at Norges Bank får innsyn i og tilbakemeldinger fra lokalt næringsliv om deres utfordringer sett fra et markedsmessig og økonomisk perspektiv. Disse tilbakemeldingene er med på å forme Norges Banks pengepolitiske beslutninger. Seminaret i år var lagt opp til å gi en status fra lokale aktørers side og samtidig forsøke å se framover og ikke minst stimulere til innovasjon og nyskapning i Hedmark og Oppland.

Risikofaktorer for langtidsfravær

Det er særlig viktig å sette inn tiltak i forhold til personer med langtids sykefravær dersom man ønsker å redusere det totale sykefraværet. For å sette inn riktige tiltak, bør man vite hvem som har langtidsfravær og hva slags erfaringer og opplevelser de sitter inne med.

I en ny artikkel diskuterer Vegard Johansen hva som karakteriserer personer med langtidsfravær. Analysen viser at de med lav inntekt oftere rapporterer langtidsfravær enn de med høy inntekt, men også at kjønn, alder og hvor fysisk tungt arbeidet er har betydning. Data som benyttes er fra en spørreundersøkelse besvart av 2500 yrkesaktive nordmenn og svensker i alderen 20-60 år.

Næringslivsseminar 2013

Østlandsforskning og Sparebanken Hedmark inviterer igjen til sitt årlige næringslivsseminar. Seminaret holdes på Gjøvik Arbeidersamfunn i Øvre Torvgate 24 (Gjøvik sentrum) og datoen er den 1. november 2013. Programmet tar opp flere spennende temaer og det kan du lese ved å klikke på bildet under. Påmeldinger gjøres til Ann Iren Linderud pr. epost – ab@ostforsk.no .  … Les mer »

Introfondet gir resultater

Østlandsforskning og NORUT fikk i 2012 oppdraget med å evaluere og følgeforske Introfondet i Tromsø (INTRO). Dette er et nasjonalt pilotprosjekt i form av en proaktiv enhet og et fond, med hensikt om å skape økt sysselsetting og profesjonalisering i kulturnæringen i Tromsø. Sluttrapporten for dette arbeidet er nå klar.

Det er for tidlig å gjøre opp en endelig status for Introfondet da næringsutviklingsarbeid er tidkrevende. Like fullt mener forskerne i prosjektet at man kan se resultater av arbeidet. Etter en helhetsvurdering konkluderer man med at etableringen av fondet har vært vellykket. I løpet av 2,5 år har INTRO mottatt 527 søknader.

En myte at nordmenn skofter mer enn svenskene

Professor Rolf Rønning, forsker 1 ved Østlandsforskning, har i dag fått stort oppslag i Dagens næringsliv i forbindelse med prosjektet Social Factors Contributing to Sickness Abscense (SOFAC).

Artikkelens overskrift sier at forkjølelsen stopper svenskene mer enn den stopper nordmennene, noe som avliver en myte mange har om at nordmenn er mer borte fra jobben på grunn av sykdom. Forskningen det refereres til i artikkelen er et fireårig samarbeidsprosjekt mellom Østlandsforskning og Høgskolen i Lillehammer innenfor Norges forskningsråds sykefraværsprogram.