Ukategorisert

Tre tilnærminger til entreprenørskap i grunnopplæringen

To nye artikler av Vegard Johansen er publisert i anerkjente tidsskrifter. Den ene artikkelen kartlegger og systematiserer entreprenørskap i ungdomsskole og videregående opplæring i Norge. I grunnopplæringen er entreprenørskap organisert som et eget fag, som et tema i andre fag, eller integrert i fag gjennom prosjektmetoden. Den andre...Les mer
Landbruk

Et nasjonalt spiskammers

Norsk institutt for landbruksforskning (NILF) og Østlandsforskning har på oppdrag fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen i Buskerud utarbeidet en analyse av verdiskaping og sysselsetting i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Buskerud. Innledningsvis i debattmøtet presenterte fylkesmann i Buskerud Kirsti Kolle Grøndahl den nye verdiskapningsrapporten. Rapporten slår...Les mer
UTMARK

Landskap, bruk og vern

Det er sluppet et nytt nummer av UTMARK. Tema for dette nummeret er landskap, bruk og vern. «Landskap» er i følge den Europeiske landskapskonvensjonen «et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkningen fra og samspillet mellom naturlige og/eller menneskeskapte faktorer»....Les mer
Reiseliv

Stor politisk vilje, men for liten effekt

Xiang Ying Mei, som er forsker 3 ved Østlandsforskning, har publisert artikkelen The national government as facilitator of tourism innovation: evidence from Norway i det internasjonale tidskriftet Current Issues in Tourism. Artikkelen ser på konkrete roller som regjeringen og myndighetene har når det gjelder stimulering til...Les mer
Ukategorisert

Samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene

Ny GIV avsluttes i 2013 og KS har derfor bedt Østlandsforskning om å utrede erfaringer som er gjort, og skissere forslag til hvordan den videre samhandlingen mellom forvaltningsnivåene bør foregå. Ny GIV er et treårig prosjekt der målet er økt samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene...Les mer
Ukategorisert

Levekårsundersøkelse i Oppland

I tråd med regional plan for folkehelse 2012-2016 og ny folkehelselov, skal Østlandsforskning utarbeide en oversikt over befolkningens helse i Oppland. Oppdragsgiver er Oppland fylkeskommune. Levekårsundersøkelsen skal gjennomføres høsten 2013, og vil både kunne møte krav i den nye folkehelseloven om at man har oversikt over helsetilstanden...Les mer
Kronikk

Kronikk i Nationen

  Av Fjellteksten i St. prp. nr. 65 (2002-2003) fremgår det at innenfor rammen av verneforskriften, kan det legges til rette for et miljøvennlig og bærekraftig reiseliv i et utvalg av nasjonalparkene. "Ordningene knyttet til reiseliv i nasjonalparker fremstår som nokså tilfeldige, lite forutsigbare, begrenset i...Les mer
Strategier

Begrens tilgangen og øk salget

Atle Hauge ved Østlandsforskning har sammen med Brian Hracs, Uppsala Universitet og Doreen Jakob, University of Exeter publisert en artikkel i Environment and Planning. Artikkelen ser på markedssituasjonen for kulturnæringene, og spesielt på musikk og mote. Dette er markeder i veldig rask endring, og vi...Les mer
Landbruk

Evaluerer satsningen med utvalgte kulturlandskap i jordbruket

I 2005 uttalte nasjonale myndigheter at et utvalg spesielt verdifulle kulturlandskap i jordbruket skulle dokumenteres og få en særskilt forvaltning innen 2010 (LMD 2005). Det er per i dag valgt ut 22 slike kulturlandskap i jordbruket, det vil si ett i hvert fylke, med unntak av...Les mer