fjellforsk

 

Fjellmuseet i Lom var den 11. juni møtestedet for ni forskningsinstitusjoner, Fjellregionsamarbeidet og Oppland fylkeskommune.

På møtet ble det besluttet å etablere et forskernettverk for forskning på utviklingen i fjellområder i Norge. Nettverket er foreløpig gitt navnet «Fjell-forsk-nett». Østlandsforskning, Vestlandsforskning, Senter for Bygdeforskning og Nordlandsforskning skal lede arbeidet med den videre utviklingen av nettverket. Oppland fylkeskommune støtter utviklingen av nettverket med utviklingsmidler rettet mot fjellområdene. Fjellområdene i Norge dekker om lag halvparten av arealet i landet men har kun 6 – 7 % av landets befolkning. I fjellområdene er det store distriktspolitiske utfordringer, og i motsetning til kystområdene opplever fjellområdene en langt svakere samfunnsutvikling.

Fjellforskning har ikke vært brukt som begrep i Norge tidligere. Dette i motsetning til internasjonal tradisjon, hvor man benytter det tilsvarende begrepet «mountain research».

Nettopp fordi en kan se en tydelig kyst-fjell/innland-dimensjon i den regionale utviklingen, er det nå behov for å rette forskningsinnsats mot fjellområdene. Fjellområdene har mange felles utfordringer, men det må skapes et bedre og mer helhetlig grunnlag for treffende tiltak i utforming av neste generasjons distriktspolitikk. Fjell-forsk-nett har som ambisjon å bidra til slik kunnskapsutvikling, samt å bringe norsk fjellforskning i kontakt med internasjonale forskningsmiljø.fjellomradene

Thomas Streifeneder fra EURAC i Bolzano, Italia, holdt et foredrag om deres brede satsing på «mountain research», til inspirasjon for utvikling av norsk fjellforskning. Kobling mot internasjonale forskningsmiljø er en prioritert oppgave for nettverket.

Det er etablert et interimstyre som i løpet av sommeren og høsten 2014 skal arbeide fram et formål for nettverket og forslag til », et notat om hvilke temaer det er viktig å utvikle kunnskap om for fjellområdene i Norge.

Kontaktperson for nettverket er Tor Arnesen, Østlandsforskning, som kan kontaktes på epost tor.arnesen@ostforsk.no, eller telefon 90922190.