Maria disputas3

 

Fredag 4. april disputerte vår medarbeider Maria Røhnebæk for doktorgraden med avhandlingen «Standardized Flexibility – On the Role of ICT in the Norwegian Employment and Welfare Services (NAV).»

Avhandlingen undersøker hvordan og i hvilken grad NAV-veiledernes arbeid formes gjennom organisasjonens IKT-støtte. Spørsmål som danner utgangspunkt for avhandlingen er bl.a.: Hva innebærer egentlig målet om mer brukerrettede tjenester i NAV? Og er økt digitalisering av de ansattes arbeidshverdag forenelig med målet om økt brukerretting? Samlet viser studien at informasjonssystemene har en dominerende plass i utviklingen av veilederrollen, noe som innebærer økt standardisering.

Samtidig omhandler mål om brukerrettede tjenester mer fleksibilitet og skjønnsutøvelse. Det er dette spenningsforholdet mellom standardisering og fleksibilitet som avhandlingen retter søkelyset mot. Røhnebæk har vært ansatt som stipendiat ved Senter for innovasjon i tjenesteyting ved Høgskolen i Lillehammer, og ble ansatt i Østlandsforskning i 2013. Doktorgraden er avlagt ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo.

Du kan lese pressemelding om disputasen her.

Du kan lese mer om avhandlingen her.