Østlandsforskning skal utrede «Kriterier for utmarksnæringer i LNFR-områder» for Tinn kommune. Formålet med oppdraget er å utarbeide definisjoner og kriterier som muliggjør lik forvaltningspraksis mellom kommuner og regioner. LNFR-områder er Landbruks- natur- og firluftsområder.

Definisjonene skal bidra til størst mulig forutsigbarhet og enkelhet for blant annet grunneierne. Utmarksnæringer er ikke sjelden marginale økonomisk, og bestemmelsene bør også av den grunn i størst mulig grad begrense usikkerhet og kostnader til utøvelsen av utmarksnæringer. Definisjonene må naturligvis også ivareta miljøhensyn, særlig villreinens tålegrenser, og være innenfor eksisterende lovverk. Det er å finne gode definisjoner og kriterier som i størst mulig grad ivaretar og balanserer disse hensynene i regulering av utmarksnæringer, står sentralt i prosjektet. Prosjektet skal hente informasjon om utmarksnæringene i hele området rundt Hardangervidda.

I prosjektet vil det bli vurdert om erfaringer med regulering av utmarksnæringer fra områdene rundt Hardangervidda kan overføres til andre områder, og om de kan bidra til å utvikle bedre retningslinjer for utmarksnæringene. De juridiske rammene er naturligvis grunnleggende for prosjektet, og det er Plan- og bygningsloven, og da særlig bestemmelsene om kommunal planlegging som er sentrale. I prosjektet må en også se på hvilken betydning ulike definisjoner av utmarksnæringer kan ha i forhold til blant annet også motorferdselloven og Naturmangfoldloven.