Klima- og miljødepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere muligheten for økt verdiskaping i villreinfjellet. Arbeidet skal ta utgangspunkt i tankene om europeiske villreinregioner og bidra til en konkretisering av det. Gruppen skal ledes av Forsker 1 Hans Olav Bråtå ved Østlandsforskning.

Det var klima- og miljøvernminister Trine Sundtoft som kunngjorde dette på Norsk Villreinsenter Sør på Skinnarbu i dag. Dette blir også et spennende steg videre innen Østlandsforskning sitt fokus på FoU i fjellområdene, sier Bråtå.

Europeiske villreinregioner er et begrep som ble skapt i forbindelse med prosessen omkring «Villrein og samfunn» (VISA) på første halvdel av 2000-tallet. Det ble der fokusert på villreinens innvandringshistorie til Norge og tanken var at denne kunne brukes som utgangspunkt for bl.a. økt verdiskaping i fjellbygder i Sør-Norge.

To europeiske villreinregioner som kunne reflektere villreinens innvandringshistorie og dagens bruk av fjellområdene, skulle være utgangspunktet. Ved å fokusere på større regioner i fjellområdet, la en også til rette for å ta opp spørsmålet om mulige sammenhenger mellom de viktigste villreinområdene, de såkalte nasjonale villreinområdene.

Ulike spørsmål omkring de europeiske villreinregionene har vært utredet via et felles forprosjekt mellom Østlandsforskning og Norsk Institutt for naturforskning. Rapporten fra forprosjektet kan lastes ned her.

Klima- og miljødepartementet har nå på bakgrunn av forprosjektet nedsatt en arbeidsgruppe på 10 personer som skal fremme forslag til etablering av europeiske villreinregioner og muligheten til økt verdiskaping i fjellområder med villrein. Det er presisert at europeiske villreinregioner ikke skal bli et nytt forvaltningsnivå.

Det vises også til pressemelding fra Klima- og miljøverndepartementet.