eerjlogowebI en nylig publisert artikkel i European Educational Research Journal analyseres sammenhengen mellom deltakelse i entreprenørskapsprosjekter og karakterer. Artikkelen er skrevet av Vegard Johansen (Østlandsforskning) og Tuva Schanke (tidligere forsker ved Østlandsforskning, nå stipendiat ved NTNU).

De siste tiårene har det vært en stor økning av entreprenørskapsopplæring ved skoler, høgskoler og universiteter i Europa. Rundt 90 prosent av norske ungdomsskoler og videregående skoler tilbyr ulike former for entreprenørskapsopplæring, og det mest utbredte er prosjekter som Elevbedrift og Ungdomsbedrift i regi av Ungt Entreprenørskap og «øvrige entreprenørskapsprosjekter» i skolers egen regi.

«Øvrige entreprenørskapsprosjekter» omfatter tverrfaglige prosjekter som involverer samarbeid mellom skole og arbeidsliv, samt elevbedrifter i regi av skolen selv.

Både i norske og internasjonale policydokumenter er det en antagelse om at entreprenørskapsprosjekter skal kunne styrke læringen i fag. Tidligere studier av videregående opplæring tyder imidlertid på at entreprenørskapsprosjekter ikke har betydning for karaktergjennomsnitt. Resultatene i den nye studien er i samsvar med dette, da det verken er positiv eller negativ sammenheng mellom deltakelse i Ungdomsbedrift og øvrige entreprenørskapsprosjekter i videregående opplæring og karaktersnitt.

Det er ikke gjort studier av sammenhenger mellom entreprenørskapsprosjekter og karakterer i ungdomsskolen tidligere. I den nye artikkelen tyder analysen på at deltakelse i Elevbedrift virker positivt på elevenes karaktersnitt.

Det er klare forskjeller i hvordan entreprenørskapsprosjekter organiseres og praktiseres på ulike utdanningsnivå, og dette kan være med å forklare de empiriske funnene. Ungdomsbedrift i videregående opplæring har fokus på virksomhetsdelen og det å starte og drive en bedrift. Elevbedrift i ungdomsskolen har mer fokus på tverrfaglighet og dekker kompetansemål i en rekke fag.

Datamaterialet er basert på en survey med deltakelse fra mer enn 3100 elever i 10. trinn og i VG2. Det er benyttet en komparativ forskningsdesign der karaktersnittet til elever som har deltatt i ulike former for entreprenørskapsprosjekter sammenlignes med karaktersnittet til elever som ikke har deltatt i entreprenørskapsprosjekter. I analysen kontrolleres det for betydningen av kjønn, etnisk bakgrunn, foreldres utdanning, utdanningsprogram, variasjoner mellom skoler, samt frivillig/obligatorisk deltakelse i entreprenørskapsprosjekter.

Artikkelen finnes her:

Johansen, V. & Schanke, T. (2014). Entrepreneurship projects and pupils` academic performance: a study of Norwegian secondary school. European Educational Research Journal, 13(2), p. 155-166.

Les mer om forfatterne her:

Vegard Johansen

Tuva Schanke