kulturlandskap logo

 

Østlandsforskning har på oppdrag fra Statens landbruksforvaltning evaluert Satsingen Utvalgte kulturlandskap i landbruket.

Denne satsingen er en oppfølging av nasjonale mål om ivaretakelse av kulturlandskapet og er et samarbeid og spleiselag mellom landbruksmyndigheter og miljømyndigheter. Satsingen er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne.

Tjueto utvalgte områder er nå med, fordelt med minst ett område i hvert fylke. Sekretariatet for Utvalgte kulturlandskap består av Statens landbruksforvaltning (SLF), Miljødirektoratet og Riksantikvaren (RA). Hovedkonklusjonen i evalueringen er at berørte parter, inkludert offentlig forvaltning, grunneiere og næringsorganisasjoner, er fornøyd med forvaltning, prosesser, tilskuddsnivå og effekter av ordningen. Forbedringspunkter finnes, men denne evalueringen gir ingen grunn til å endre hovedtrekkene i satsingen på Utvalgte kulturlandskap i jordbruket.

Østlandsforsknings evalueringsrapport kan du lese her.

Les mer om evalueringen og sekretariatets vurderinger på hjemmesiden til Statens landbruksforvaltning