Årsarkiv 2014

NFR-søknad er sendt

Sju norske og fem utelandske universiteter og forskningsinstitutter har søkt Forskningsrådet om finansiering av et nasjonalt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) i opplevelsesbasert reiseliv og kulturnæringer. Omlag tretti brukerpartnere er også med på søknaden. Totalbudsjettet er på omlag 20 millioner kroner årlig i åtte år. Senteret skal bidra med relevant forskning på høyt internasjonalt nivå for… Les mer »

Over halvparten av sykemeldingene skyldes sosiale forhold

Den siste uken har SOFAC-prosjektet fått stor oppmerksomhet i norske medier. Rolf Rønning, professor ved Høgskolen i Lillehammer og Forsker 1 ved Østlandsforskning, forteller at resultater fra prosjektet er debattert både i radio og TV den siste tiden. I tillegg diskuteres funnene i sosiale medier.

Resultater fra prosjektet viser at det er sosiale forhold på arbeidsplassen som står for over femti prosent av sykefraværet. Dette er et forhold samfunnet og leger enda ikke har ordentlige verktøy for å håndtere. Rønning sier dette til NRK:

Dersom vi legger sammen punktene som handler om dårlig ledelse, mobbing, omstilling, konflikter på jobben og ikke arbeidsrelaterte årsaker – så utgjør det mer enn halvparten av alle sykmeldinger. Dette er en skikkelig tankevekker og burde medføre at det startes en bredere debatt om samfunnets måte å håndtere dette på (www.nrk.no, 10.02.14)

‘Bedre tjenester tar tid’

Maria Røhnebæk

Det sier ØF-forsker Maria Røhnebæk i en debattartikkel som omhandler ansatte i Nav sin tidsbruk. Kritiske røster hevder at ansatte i Nav bruker for mye tid på innadrettet virksomhet, og ikke aktiviteter rettet mot brukerne. Røhnebæk svarer på denne kritikken og sier at det bør være åpenlyst at bedre samordning og mer helhetlig tjenesteyting krever at de… Les mer »

Nytt nummer av Utmark

Utmark logo

Det er publisert et nytt nummer av Tidsskriftet UTMARK. Tidsskriftet UTMARK er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift, hvor formålet er å drive formidling av problemstillinger og kunnskap om bruk og forvaltning av utmark mellom brukere og forskere. Det nye nummeret har tittelen Kompetanse, forvaltning og utkomme i utmark. Du kan lese publikasjonen ved å følge denne lenken.

Liv, trivsel og helse i Oppland

I disse dager inviteres 25.000 opplendinger til å bidra i folkehelse- og levekårsundersøkelsen 2014. Østlandsforskning gjennomfører undersøkelsen på vegne av Oppland fylkeskommune.

Bakgrunnen for folkehelse- og levekårsundersøkelsen er at Oppland fylkeskommune ønsker å få mer kunnskap om hvordan det er å leve og bo i Oppland. Livskvalitet, trivsel, tilhørighet, inkludering, sosiale og miljømessige forhold, livsstil, levestandard, boforhold, arbeids- og utdanningsmuligheter, natur-, kultur og fritidsmuligheter er viktige faktorer for folkehelsa, og alle disse temaene tas opp i undersøkelsen.