I disse dager inviteres 25.000 opplendinger til å bidra i folkehelse- og levekårsundersøkelsen 2014. Østlandsforskning gjennomfører undersøkelsen på vegne av Oppland fylkeskommune.

Bakgrunnen for folkehelse- og levekårsundersøkelsen er at Oppland fylkeskommune ønsker å få mer kunnskap om hvordan det er å leve og bo i Oppland. Livskvalitet, trivsel, tilhørighet, inkludering, sosiale og miljømessige forhold, livsstil, levestandard, boforhold, arbeids- og utdanningsmuligheter, natur-, kultur og fritidsmuligheter er viktige faktorer for folkehelsa, og alle disse temaene tas opp i undersøkelsen.

Av alle opplendinger over 16 år er det trukket et representativt utvalg på 25,000 personer. Disse vil få undersøkelsen på døra eller i postkassa. Datainnsamlingen begynte i midten januar og vil foregå ut februar. Representanter for lokale lag og foreninger deler ut og samler inn spørreskjema og svarkonvolutter. Deltakerne kan også sende svarene til Østlandsforskning i posten kostnadsfritt.

Deltakelsen er frivillig, men jo flere som deltar jo bedre vil resultatene bli. Svarene vil gi kunnskap om hvordan det er å leve og bo i de ulike kommunene i Oppland og i fylket som helhet. Dataene vil kunne brukes i sammenligning med landet for øvrig, og mellom kommunene i fylket. Resultatene fra undersøkelsen vil bli publisert som rapporter i Østlandsforsknings rapportserie, og vil være mulig å laste ned på Østlandsforsknings hjemmeside fra sommeren.

Vil du vite mer om undersøkelsen og datainnsamlingen kan du kontakte prosjektleder Kari-Batt Rawden (kbr@ostforsk.no).