Denne rapporten presenterer resultater for folkehelse- og levekårsundersøkelsen som ble gjort i Oppland fylke i 2018. Av fylkets 26 kommuner var det kun Lunner som ikke deltok. Det ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i 2014. Av alle opplendinger mellom 18-85 år i de deltakende kommunene ble det trukket et representativt utvalg på rundt 24000 personer som ble invitert til å bidra. Nesten 6000 av de spurte valgte å delta, det vil si en responsrate på 25 prosent. Rapporten presenterer resultatene på fylkes-, region- og kommunenivå, men det gjøres kun analyser på fylkes- og regionnivå. Lav svarinngang fra flere kommuner gir høye feilmarginer på dette nivået, og kommunetallene presenteres derfor kun i vedleggstabeller.
Folkehelse- og levekårsundersøkelsen er gjort i perioden februar 2018 til juni 2019.

OBS! Rapporten omfatter inklusiv vedlegg 403 sider. Tenk miljø før du skriver ut!

Bestill rapport

Folkehelse og levekår i Oppland- Resultater fra folkehelseundersøkelsen 2018 | (rapportnr. 201919)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X