Den siste uken har SOFAC-prosjektet fått stor oppmerksomhet i norske medier. Rolf Rønning, professor ved Høgskolen i Lillehammer og Forsker 1 ved Østlandsforskning, forteller at resultater fra prosjektet er debattert både i radio og TV den siste tiden. I tillegg diskuteres funnene i sosiale medier.

Resultater fra prosjektet viser at det er sosiale forhold på arbeidsplassen som står for over femti prosent av sykefraværet. Dette er et forhold samfunnet og leger enda ikke har ordentlige verktøy for å håndtere. Rønning sier dette til NRK:

Dersom vi legger sammen punktene som handler om dårlig ledelse, mobbing, omstilling, konflikter på jobben og ikke arbeidsrelaterte årsaker – så utgjør det mer enn halvparten av alle sykmeldinger. Dette er en skikkelig tankevekker og burde medføre at det startes en bredere debatt om samfunnets måte å håndtere dette på (www.nrk.no, 10.02.14)

At ikke-medisinske forhold står for såpass mye av sykefraværet, er det flere som kjenner seg igjen i, og flere har uttrykt sine erfaringer i sosiale medier og i pressen.

SOFAC står for «Social Factors Contributing to Sickness Abscense» og er et fireårig samarbeidsprosjekt innenfor NFRs sykefraværsprogram mellom Østlandsforskning og Høgskolen i Lillehammer. I tillegg deltar forskere ved Stockholms Universitet, Karlstads Universitet, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Gjøvik. Prosjektets målsetting er å studere hvordan sosiale forhold virker inn på sykefravær og eksklusjon i Norge og i Sverige.

Prosjektets nettside finner du her.