Årsarkiv 2012

Selskapets organisering

Østlandsforskning AS (NO 997 040 457) ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15. april 2011. Med virkning fra 1. januar 2011 overtok Østlandsforskning AS den forskningsvirksomheten som siden 1984 hadde vært drevet i regi av Stiftelsen Østlandsforskning. Oppland fylkeskommune var en av stifterne bak Stiftelsen Østlandsforskning og er nå medeier Østlandsforskning AS sammen med Stiftelsen Østlandsforskning,… Les mer »

Østlandsforskning referert til i ny NOU om politikk for likestilling

NOU 2012:15

Ny NOU om Politikk for likestilling bruker resultater fra ØFs forskning. 

I NOU 2012: 15 Politikk for likestilling har mandatet vært å legge grunnlaget for en helhetlig og kunnskapsbasert likestillingspolitikk for framtida. Utredningen skal gjennomføres i et

livsløps- klasse og etnisitetsperspektiv, og sammenhengen mellom perspektivene skal drøftes. Likestilling er her å forstå som kjønnslikestilling.Utvalget skal drøfte det prinsipielle utgangspunktet for norsk politikk for kjønnslikestilling, herunder spørsmål om hvorfor det norske samfunnet trenger en likestillingspolitikk og målet for denne.

Invitasjon til seminar om bioenergi

Meld deg på seminaret «Hva skjer på bioenergifeltet i Innlandet? Status, utviklingstrekk, muligheter og utfordringer» Høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammer, Østlandsforskning og Bioforsk Øst, formidlingsmiljøene ved Energigården og Skogbrukets kursinstitutt og bioenerginæringa representert ved Eidsiva Bioenergi, Solør Bioenergi og Mjøsen Skog har siden høsten 2010 jobbet med å styrke samabeidet rundt bioenergiforskning og forskningsformidling…. Les mer »

Tidsbruk og kjønnede karriereløp i akademia

Å gjøre karriere i akademia krever innsats lang utover vanlig arbeidsdag. Hvem er det som kan nedlegge arbeidsinnsats ut over normalarbeidsdagen i akademia? Cathrine Egeland fra Arbeidsforskningsinstituttet har presentert forskningsresultater på høstens ODA-seminar.

Akademia er et umettelig system preget av uklarhet knyttet til arbeidstid og tidsbruk. Kvinner og menn disponerer døgnet forskjellig noe som gjør at menn i større kan jobbe også på kveldstid. Dette tjener mennene på når det gjelder publiseringsgrad. Kvinner må få gjort arbeidet innen normalarbeidsdagen da kvinners arbeidsliv er mer påvirket av det å ha barn og andre omsorgsoppgaver. Catrine Egelands foredrag skapte engasjement og diskusjon blant deltakerne på ODA-seminaret. Les mer om studien ved å følge lenkene under:

Evaluerer Skjærgårdstjenesten

Norsk institutt for by- og regionforskning forskning (NIBR) har i samarbeid med Østlandsforskning fått i oppdrag å evaluere Skjærgårdstjenesten. Skjærgårdstjenesten ble etablert i 1992 og har nå ansvaret for renovasjon, vedlikehold og skjøtsel av offentlig eide friluftsområder langs kysten fra svenskegrensen til og med Hordaland. Evalueringen skal analysere organisering, oppgaveportefølje, resultatoppnåelse, forbedringspotensialer, økonomi og ressursutnyttelse,… Les mer »

Stor oppmerksomhet omkring landbruksrapporten

Ny kartlegging fra NILF, Trøndelag FoU og Østlandsforskning Østlandsforskning har i samarbeid med Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Trøndelag FoU gjennomført en kartlegging av landbruket i Hedmark og Oppland. Fylkesmennene i Hedmark og Oppland, samt Hedmark og Oppland fylkeskommuner har vært oppdragsgivere. Det synes å være en begrenset og sprikende kunnskap om sysselsetting og… Les mer »