Norsk institutt for by- og regionforskning forskning (NIBR) har i samarbeid med Østlandsforskning fått i oppdrag å evaluere Skjærgårdstjenesten.

Skjærgårdstjenesten ble etablert i 1992 og har nå ansvaret for renovasjon, vedlikehold og skjøtsel av offentlig eide friluftsområder langs kysten fra svenskegrensen til og med Hordaland. Evalueringen skal analysere organisering, oppgaveportefølje, resultatoppnåelse, forbedringspotensialer, økonomi og ressursutnyttelse, kompetanse og samarbeidsrelasjoner mv, og gi oppsummerende anbefalinger til nasjonale myndigheter og ulike samarbeidsaktører. Oppdragsgiver er Direktoratet for naturforvaltning, v/Statens naturoppsyn. Oppdraget starter opp umiddelbart og skal avsluttes innen 1. mars 2013.