NOU 2012:15

Ny NOU om Politikk for likestilling bruker resultater fra ØFs forskning.

NOU 2012:15

I NOU 2012: 15 Politikk for likestilling har mandatet vært å legge grunnlaget for en helhetlig og kunnskapsbasert likestillingspolitikk for framtida. Utredningen skal gjennomføres i et

livsløps- klasse og etnisitetsperspektiv, og sammenhengen mellom perspektivene skal drøftes. Likestilling er her å forstå som kjønnslikestilling.Utvalget skal drøfte det prinsipielle utgangspunktet for norsk politikk for kjønnslikestilling, herunder spørsmål om hvorfor det norske samfunnet trenger en likestillingspolitikk og målet for denne.

Utvalget skal peke på likestillingspolitiske dilemmaer og utfordringer i et livsløps- klasse- og etnisitetsperspektiv. Utvalget skal drøfte hensiktsmessige indikatorer for likestilling; hvordan måle en ønsket utvikling. Utvalget skal videre gjøre opp status for kjønnslikestilling i Norge, basert på tidligere forskning, utredninger, registerdata og erfaringer. Utvalget skal også identifisere områder der likestilling ikke er oppnådd, herunder regionale forskjeller som følge av ulikheter i levekår og livsmønster og drøfte årsaker og peke på løsninger. Utvalget skal komme med konkrete forslag til tiltak og virkemidler, under hensyn også til den praktiske anvendbarheten. Utvalget skal vurdere behovet for ny kunnskap og har anledning til å sette i gang prosjekter. Økonomiske og administrative konsekvenser av utvalgets forslag skal utredes. Minst et av forslagene fra utvalget skal baseres på uendret ressursbruk (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2011).

I denne NOU-en er forskning gjort av Østlandsforskning anvendt i anbefalingene til Stortinget, nærmere bestemt resultater og innsikt som presenteres i de følgende forskningsrapportene:

Eide, T. & Lauritzen, T. (2012). Frie og likestilte valg? Sluttrapport fra følgeforskningen av prosjektet Fritt valg – 10 års satningen for likestilling på Sørlandet. (Rapport nr. 9, Østlandsforskning). Lillehammer: Østlandsforskning.

Guldvik, I. mfl. (2011). Vedvarende vikeplikt. En kartlegging av kommunalt og regionalt likestillingsarbeid. Hamar: Likestillingssenteret.

Guldvik, I. & van der Roos, J. (2008). Selvsagt – kvinner i maktposisjoner. (Rapport nr. 22, Østlandsforskning). Lillehammer: Østlandsforskning.