Østlandsforskning AS (NO 997 040 457) ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15. april 2011. Med virkning fra 1. januar 2011 overtok Østlandsforskning AS den forskningsvirksomheten som siden 1984 hadde vært drevet i regi av Stiftelsen Østlandsforskning. Oppland fylkeskommune var en av stifterne bak Stiftelsen Østlandsforskning og er nå medeier Østlandsforskning AS sammen med Stiftelsen Østlandsforskning, Hedmark fylkeskommune, Høgskolen i Lillehammer og Sparebanken Hedmark. Selskapets formål er å organisere, drive og formidle forskning, utrednings- og utviklingsarbeid. Selskapet skal i sin virksomhet drive forskning med høy relevans for aktuelle brukergrupper og med kvalitet som normalt stilles til anvendt forskning. Bakgrunnen for ønsket om å organisere driften av Østlandsforskning i et nytt aksjeselskap var behov for et tydeligere eierskap blant aktører med ambisjoner om å bidra til å videreutvikle ØF som et slagkraftig kompetansemiljø og nyttig virkemiddel i regional utvikling. Gjennom en tettere kopling til høgskolene gjennom eierskap ønsket man å bidra til å samle og utvikle fagmiljøene i regionen med sikte på økt gjennomslag i nasjonale og internasjonale FoU-programmer. Fylkeskommuner og næringsliv skulle gjennom eierskapet bidra til at ØF kan spille en sterkere rolle som regional utviklingsaktør tilpasset de oppgaver de regionale instituttenes er tiltenkt fremover i det nasjonale forskningssystemet.

Selskapet har en aksjekapital på NOK 10 500 000. Selskapets aksjekapital er fordelt på 10 500 aksjer, hver pålydende NOK 1 000, hvoretter Selskapets aksjonærer har følgende eierandel:

 

Styret i Østlandsforskning AS består etter Generalforsamling 8. mai 2014 av:

  • Advokat Mari Skjærstad (leder)
  • Teamleder Trond Carlson, Oppland fylkeskommune (nestleder)
  • Rådgiver Hilde Anette Neby, Hedmark fk.
  • Per Arne Slapø, Konsernsjef Hunderfossen AS
  • Banksjef Margrete Bjelde, Sparebanken Hedmark
  • Viserektor for forskning Yvonne Fritze, Høgskolen i Lillehammer
  • Forsker  Tonje Lauritzen, Østlandsforskning (representant for ansatte)

 

Selskapet ledes til daglig av direktør Tor Arnesen.