Årsarkiv 2012

Call for papers

Eastern Norway Research Institute (Østlandsforskning) is one of three partners in the research network «Regional Studies Association Research Network». The network is now arranging the second workshop in the series «Community energy for development: progress and prospects». 

Ledige forskerstillinger

Østlandsforskning skal utvide staben og søker etter 2-3 nye samfunnsforskere. Det er ønskelig med dr.grad og/eller bred erfaring som oppdragsforsker eller utreder.

Enighet om restriktiv holdning til inngrep i verneområder

I fjellkommunene er det stor enighet om å fortsette den gjennomgående restriktive holdningen til nye inngrep og tiltak i verneområdene. Slik sett skal fjellområdene i hovedsak forvaltes etter samme prinsipper som før de ble vernet, og som jo har gitt grunnlaget for verneverdiene. Dette viser et større forskningsprosjekt om utviklingen i fjellområdene, hvor Østlandsforskning samarbeider med andre forskere i Norge og utlandet.

Denne enigheten går stort sett på tvers av politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle skillelinjer. I de fleste saker er det stor enighet om forvaltning av fjellområdene også mellom lokalt og statlig nivå.

 

Gruppeundervisning Krigsskolen

Krigsskolen har brukt Østlandsforskning som evaluatorer av en ny læringsmetode som anvendes i strategifaget ved skolen. Instruktørene har utviklet sin undervisningspraksis til å bli mer prosessorientert og gruppeundervisningen mer studentdrevet, og kadettene tar i større grad i bruk strategier for dybdelæring.

Evalueringen baserer seg på observasjoner av smågruppeundervisning ved Krigsskolen, samt gruppeintervjuer av instruktører og kadetter. Hensikten med evalueringen har vært å vurdere resultater av læringsmetoden «60 Seconds» som Krigsskolen har innført og som de ønsker å utvikle videre.

Vold mot kvinner

ansatt 0006

ØF-forsker Vigdis Olsvik er invitert til å delta i to viktige faggrupper innen feltet vold mot kvinner.

På bakgrunn av hennes forskning om vold mot kvinner med nedsatt funksjonsevne, har Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) invitert Vigdis til å sitte i referansegruppa for forskningsprosjektet om tjenestetilbudet til voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne som NOVA skal gjennomføre på oppdrag av direktoratet.