Ny kartlegging fra NILF, Trøndelag FoU og Østlandsforskning

Østlandsforskning har i samarbeid med Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Trøndelag FoU gjennomført en kartlegging av landbruket i Hedmark og Oppland. Fylkesmennene i Hedmark og Oppland, samt Hedmark og Oppland fylkeskommuner har vært oppdragsgivere. Det synes å være en begrenset og sprikende kunnskap om sysselsetting og økonomisk verdiskaping på kommune- og fylkesnivå av landbruk og landbruksrelatert virksomhet. Kartleggingen søker å bidra med kunnskap om dette og inkluderer virkninger fra både primærjordbruket, primærskogbruket, tilleggsnæringer knyttet til landbrukseiendommene, landbruksbasert næringsvirksomhet, samt indirekte sysselsettingsvirkninger (ringvirkninger) av primærlandbruket.