Årsarkiv 2012

Levekår i Dovre

Østlandsforskning skal kartlegge Dovringens helse, levevaner, arbeidsforhold, erfaringer med hjelpeapparatet og sosiale relasjoner.

Østlandsforskning har fått i oppdrag å gjennomføre en levekårsstudie i Dovre kommune. Alle innbyggere mellom 16 til 79 år vil bli invitert til å delta, og studien vil favne over ulike tema som helse, livsstil, arbeidsforhold, erfaringer med hjelpeapparatet og sosiale relasjoner. Målet er både å kartlegge fordelingen av levekår i befolkningen generelt og levekårene slik de oppleves for ulike grupper av mennesker.

Vellykket næringslivsseminar

ØFs årlige næringslivsseminar ble i år arrangert i samarbeid med Sparebanken Hedmark og Høgskolen i Lillehammer på Storhove torsdag 8.november.

Seminaret samlet nær 100 deltakere og inneholdt som vanlig veldig gode foredragsholdere fra Norges Bank, denne gang visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad samt Age Bakker fra forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland.

ØF-forsker med kronikk i GD

ansatt 0016

Kari Bjerke Batt Rawden har i dag en kronikk i Gudbrandsdølen Dagningen (GD) som handler om musikk, trim og helse. Kronikken kan du lese her.

Er det sammenheng mellom entreprenørskapsopplæring og elevers akademiske prestasjoner?

Østlandsforsknings nye rapport diskuterer hvilke sammenhenger det er mellom entreprenørskapsopplæring i grunnopplæringen og elevers akademiske prestasjoner og utvikling av entreprenørielle ferdigheter.

Handlingsplanen for Entreprenørskap i utdanningen forventer at elever gjennom entreprenørskapsopplæring kan videreutvikle personlige egenskaper og holdninger (generelle entreprenørielle ferdigheter), lære fag og grunnleggende ferdigheter (akademiske prestasjoner), og få kunnskaper og ferdigheter om forretningsutvikling og nyskapingsprosesser (spesifikke entreprenørielle ferdigheter). Mer enn 90 prosent av ungdomsskoler og videregående skoler tilbyr entreprenørskapsopplæring, og i Østlandsforsknings nye studie ses det på betydningen av de mest utbredte entreprenørskapstilbudene i grunnopplæringen, dvs. Elevbedrift og Ungdomsbedrift i regi av Ungt Entreprenørskap, Elevbedrift i regi av skolene selv, andre entreprenørskapsprosjekter, og faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling.

ØF med bidrag i boken «Lokal og regional mat»

mat

Flere ØF-forskere har bidratt i boken Lokal og regional mat. Bjørnar Sæther er redaktør av boken, og har skrevet kapittelet Bakgrunn for framveksten av alternative matverdikjeder, mens Merethe Lerfald og Hans Olav Bråtå har skrevet kapittelet G35 i et innovasjonsperspektiv.