Kategoriserte innlegg: Folkehelse

Ny folkehelseundersøkelse i Oppland

På oppdrag fra Oppland Fylkeskommune skal Østlandsforskning i løpet av 2018 gjennomføre en ny stor folkehelseundersøkelse. Østlandsforskning gjorde i 2013/14 den største folkehelse- og levekårsundersøkelse noensinne i fylket. Over 8000 opplendinger svarte på spørsmål om Livskvalitet, trivsel, tilhørighet, inkludering, sosiale og miljømessige forhold, livsstil, levestandard, boforhold, arbeids- og utdanningsmuligheter, natur-, kultur og fritidsmuligheter. Rapportene fra… Les mer »

Hvordan går det med din kommune?

  Østlandsforskning gir nå tilbud til alle 23 kommuner som deltok i undersøkelsen ‘Folkehelse- og levekår i Oppland’ om å gjennomføre analyser av sosiale og demografiske forskjeller i levekår og helse. I den store folkehelse- og levekårsundersøkelsen i Oppland deltok rundt 8000 opplendinger. Livskvalitet, trivsel, tilhørighet, inkludering, sosiale og miljømessige forhold, livsstil, levestandard, boforhold, arbeids-… Les mer »

Folk i Oppland trives

I dag legges resultatene av ‘Folkehelse og levekår i Oppland’ fram. Her kommer det fram at 90 prosent av fylkets beboere trives godt i sin kommune, mot 77 prosent ellers i landet.

Få opplendinger ønsker å flytte og de fleste sier de er ganske godt fornøyde med det sosiale miljøet i nabolaget. De viktigste motivene for å bo et sted er, blant andre, trygghet i nærmiljøet, lite kriminalitet, at det er barnevennlig, god tilgang til natur og gode muligheter for friluftsliv. Det er færre røykere i Oppland enn på landsbasis, men det er en høyere andel som har høy kroppsmasseindeks (BMI)

73 prosent angir at helsa er god eller meget god, og dette er litt under nasjonale tall (76 prosent). Samtidig rapporterer 78 prosent i Oppland at tannhelsa er god eller meget god, og dette er noe høyere enn tall på landsbasis (73 prosent).

Levekår i Dovre

Østlandsforskning skal kartlegge Dovringens helse, levevaner, arbeidsforhold, erfaringer med hjelpeapparatet og sosiale relasjoner.

Østlandsforskning har fått i oppdrag å gjennomføre en levekårsstudie i Dovre kommune. Alle innbyggere mellom 16 til 79 år vil bli invitert til å delta, og studien vil favne over ulike tema som helse, livsstil, arbeidsforhold, erfaringer med hjelpeapparatet og sosiale relasjoner. Målet er både å kartlegge fordelingen av levekår i befolkningen generelt og levekårene slik de oppleves for ulike grupper av mennesker.