Salgshusflid i Norge. En kartlegging basert på opplysninger fra distriktskonsulentene for husflid.

Rapporten bringer tall fra en landsomfattende undersøkelse av salgshusflidens utbredelse og omfang høsten 1988. Tallene er fordelt på landsdeler, på type produksjon og etter om produsenten er fritids- deltids- eller heltidsprodusent. Det er også foretatt registreringer av sysselsetting innenfor husflidsinspirert industri. Distriktskonsulentene for husflidssaker har vært Østlandsforsknings informanter i forbindelse med registreringsarbeidet.

Kommunikasjonsbehov for OL.

Lukket rapport. Kort analyse og vurdering av sysselsetting i Lillehammer og Mjøsregionen som følge av OL-94. Periodene både før og under og etter er vurdert.

Lanbrukets betydning i Stange og Rendal

Utviklinga i landbruket i Stange og Rendalen de siste 10-20 åra er analysert. Lokale ringvirkninger av landbruket er beregnet. Yrkesønsker, holdninger til omstilling, planer om alternative produksjoner, opp-/nedtrapping av drifta er vurdert med grunnlag i en spørreundersøkelse. Se forøvrig sammendrag først i rapporten.

Reiseliv som sysselsettingsfaktor i distriktene?

Rapporten belyser reiselivsnæringens muligheter og begrensninger som sysselsettingsskapende faktor i distriktene, gjennom først å se på hvordan rekrutteringen til arbeidsplasser innenfor overnattingssektoren påvirkes eller avhenger av støttelse og struktur ved lokale arbeidsmarkeder. Dessuten undersøkes om den enkelte arbeidstakers situasjon, alternative sysselsettingsmuligheter og karriereplaner har betydning for vurderingen av arbeidsplassene i overnattingssektoren. Rapporten dokumenterer at sammensetningen… Les mer »

Reiselivets lokaløkonomiske betydning. Casestudier av Risør, Røros, Vågan og Bykle kommuner.

Etterspørsel etter varer og tjenester fra turister berører flere sektorer i økonomien. Omsetningen av varer og tjenester til turister er uttrykk for de direkte virkningene. I tillegg kommer de indirekte virkningene, generert gjennom etterspørsel etter underleveranser,økte investeringer, og økt privat konsum som følge av økt kjøpekraft. Formålet med dette prosjektet er å beregne reiselivets lokaløkonomiske… Les mer »

Verdiskapingen i kultur- og opplevelsesnæringene i Hedmark

Rapporten gir en statusanalyse av verdiskapingen i kultur- og opplevelsesnæringene (KON) i Hedmark pr. 2012. Analysen danner referansepunkt for evaluering av tiltak iverksatt i Regional plan for opplevelsesnæringene i Hedmark, inkl. kommunene Røros/Holtålen i Sør-Trøndelag. Det er estimert en samlet verdiskaping på 6,1 mrd. kr., der Norsk Tipping (NT) alene står for 4,2 mrd. Hamarregionen… Les mer »