Etterspørsel etter varer og tjenester fra turister berører flere sektorer i økonomien. Omsetningen av varer og tjenester til turister er uttrykk for de direkte virkningene. I tillegg kommer de indirekte virkningene, generert gjennom etterspørsel etter underleveranser,økte investeringer, og økt privat konsum som følge av økt kjøpekraft. Formålet med dette prosjektet er å beregne reiselivets lokaløkonomiske betydning. Det er valgt ut fire steder som analyseobjekter. Disse er Vågan, Røros, Bykle og Risør. Det er gjort anslag på den turistbaserte etterspørselen i de sektorene som berøres av turistetterspørsel. Ved hjelp av en kryssløpsbasert regionaløkonomisk modell er de sysselsettingsmessige virkninger for lokalsamfunnene så blitt beregnet.

Bestill rapport

Reiselivets lokaløkonomiske betydning. Casestudier av Risør, Røros, Vågan og Bykle kommuner. | (rapportnr. 199317)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X