Teamutredning Samfunn – Delutredning Næringsliv og sysselsetting

Rapporten tar for seg konsekvenser for næringsliv og sysselsetting som følge av etableringen av Regionfelt Østlandet og Østerdal Garnison. De positive effektene av disse etableringene utgjøres primært av direkte og indirekte virkninger av et stort antall nye arbeidsplasser på Rena og i Elverum både i en investerings- og oppbyggingsfase og på mer permanent basis. Dette… Les mer »

Oppdyrking av Haslemoen. Lokal og regional økonomi

Vurderingen av samfunnsøkonomiske konsekvenser er avgrenset til en enkel vurdering av mulige effekter for sysselsetting, verdiskaping og ringvirkninger. Oppdyrking av 6 000 dekar er et stort lokalt tiltak, men kan likevel ikke forventes å ha nasjonale effekter av vesentlig betydning. «Samfunnsøkonomiske konsekvenser» må derfor tolkes som lokal- og regionaløkonomiske virkninger av tiltaket. Vi er av… Les mer »

Regionale innovasjonspiloter: Næringsanalyse for mediesektoren i Hedmark og Oppland

I Hedmark og Oppland utgjør arbeidsplasser i mediesektoren 2,3 resp. 2.0 % av alle arbeidsplasser i fylkene. På landsbasis er denne andelen 3,8 %. Inkludert i disse tallene er da også store deler av kulturbasert virksomhet, men ikke sport, og databehandlingskonsulenter tilknyttet system- og programvare. I perioden 1996 4.kv. 2000 har antallet arbeidsplasser i disse… Les mer »

Regional plattform – Fjellregionen

Dette er en delrapport fra prosjektet «Regional nærings- og handelsanalyse for Fjellregionen». Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Østlandsforsking og Norsk institutt for by- og regionforskning. I første del av rapporten ser vi på befolkningsutvikling, flytting, utdanningsnivå og senterstruktur. I den andre delen drøftes sysselsetting og næringsstruktur i Fjellregionen.

Befolkning, næringsliv og attraktivitet i Hamar

Dette er første av to rapporter som skal gi et faglig underlag for Hamar kommunes evaluering av gjeldende Strategisk Næringsplan (2002-03) og for utarbeiding av forslag til hovedmål for kommunens næringspolitikk som ledd i revisjon av kommuneplanen 2009-2020. Prosjektet skal samtidig tjene som underlag for en regional vurdering av vekststrategien som Hamar kommune vil få… Les mer »

Omverdensanalyse av Arvika-Kongsvingerregionen

Denne rapporten gir en omverdensanalyse av, samt kartlegging av infrastruktur og trafikk i, Arvika-Kongsvingerregionen (ARKO). ARKO består av 7 norske og 4 svenske kommuner med totalt 115.000 innbyggere. I vår versjon av en omverdensanalyse har vi valgt statistikkens veg og gjennomført en form for statistisk benchmarking av ARKO versus omverdenen når det gjelder befolknings- og… Les mer »