Verdiskapingen i kultur- og opplevelsesnæringene i Hedmark

Rapporten gir en statusanalyse av verdiskapingen i kultur- og opplevelsesnæringene (KON) i Hedmark pr. 2012. Analysen danner referansepunkt for evaluering av tiltak iverksatt i Regional plan for opplevelsesnæringene i Hedmark, inkl. kommunene Røros/Holtålen i Sør-Trøndelag. Det er estimert en samlet verdiskaping på 6,1 mrd. kr., der Norsk Tipping (NT) alene står for 4,2 mrd. Hamarregionen… Les mer »

Jobbskaping i Norge – en analyse av bedrifts- og sysselsettingsutviklingen i privat sektor 1976-83

I rapporten studeres jobbskapingsprosessen i den private delen av norsk næringsliv mellom 1976 og 1983. Rapporten viser at det skjer en svært stor utskifting av bedrifter og arbeidsplasser i alle næringer. I perioden ble omtrent en tredjedel av bedriftene og arbeidsplassene skiftet ut. Veksten og fornyelsen i næringslivet kommer først og fremst blant de minste… Les mer »

Reiselivets sysselsettingsmessige betydning for Risør, Røros, Vågan og Bykle.

Etterspørsel etter varer og tjenester fra turister berører flere sektorer i økonomien. Omsetningen av varer og tjenester til turister er uttrykk for de direkte virkningene. I tillegg kommer de indirekte virkningene, generert gjennom etterspørsel etter underleveranser, økte investeringer, og økt privat konsum som følge av økt kjøpekraft. Formålet med dette prosjektet er å beregne reiselivets… Les mer »

Sysselsettingstiltak for funksjonshemmede i Hadelandsregionen – forprosjekt

Rapporten gir en vurdering av sysselsettingsmulighetene for funksjonshemmede i Hadelandsregionen i dag, og presenterer en kartlegging av den aktuelle målgruppa for tiltak. Det foreslås et handlingsprogram for videre arbeid med sysselsetting av funksjonshemmede med en todelt satsing: Etablering av arbeidssamvirke og et prosjekt for oppretting av arbeidsplasser for psykisk utviklingshemmede i lokalt næringsliv

Reiselivsnæring og turisttrafikk i Lom kommune.

Rapporten presenterer resultater fra en undersøkelse av tilbud og etterspørsel for reiselivsnæringen i Lom kommune. Det er utført undersøkelse av praktisk talt hele reiselivsnæringen i kommen med hensyn til omsetning, trafikk og sysselsetting i årene 1986-88. Videre ble det gjennomført telling av trafikken til Lom stavkirke sommeren 1989 samt en intervjuundersøkelse med et utvalg turister…. Les mer »