Ringsaker mot 2030. Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning

Prosjektet gir en analyse av befolkning- og næringsutvikling i Ringsaker, 1995-2008. På bakgrunn av denne fremstillingen tegnes det to alternative scenerier: Ett som innebærer en forlengelse av de trendene vi har observert de siste årene, og ett som representerer et alternativ med trendbrudd og nye muligheter.

Konsekvensutredning Trysilfjellet Sysselsetting og bosetting.

I Trysilfjellet er det i dag ca. 20.000 senger, og i vintersesongen er hele Trysilsamfunnet preget av aktivitetene i Trysilfjellet. Det foreligger godkjente planer for utbygging til ca. 33.000 senger, og det kommet forslag til en mer omfattende utbygging, slik at antall senger kommer opp mot 45.000. Trysil kommune har vedtatt å utarbeide konsekvensutredning for… Les mer »

Innlandet 2030: Næringsstruktur og næringsutvikling

Notatet tar for seg sysselsetting og næringsstruktur, herunder klyngedannelser, i Innlandet. Med utgangspunkt i SSBs befolkningsframskrivinger drøftes framtidig tilgang på arbeidskraft. Til slutt presenteres noen grove beregninger/anslag på hvor mange arbeidsplasser Innlandet kan forventes å ha i 2030.

Industriutvikling i Gudbrandsdalen

Notatet beskriver i grove trekk de siste 25 års sysselsettingsutvikling i Nord- og Midt-Gudbrandsdalen og noe mer detaljert utviklingen i industriarbeidsplasser. Videre sees det på næringsstrukturen i Gudbrandsdalen og industriens betydning som sysselsetter i regionen. Notatet drøfter også i hvilken grad sysselsettingsutviklingen i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen kan tilskrives næringsstruktur eller gevinst/tap av markedsandeler. Gjennomgående sammenlignes… Les mer »