Notatet beskriver i grove trekk de siste 25 års sysselsettingsutvikling i Nord- og Midt-Gudbrandsdalen og noe mer detaljert utviklingen i industriarbeidsplasser. Videre sees det på næringsstrukturen i Gudbrandsdalen og industriens betydning som sysselsetter i regionen. Notatet drøfter også i hvilken grad sysselsettingsutviklingen i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen kan tilskrives næringsstruktur eller gevinst/tap av markedsandeler. Gjennomgående sammenlignes utviklingstrekk i Midt- og Nord-Gudbrandsdal med utviklingen i Valdres, Nord-Østerdal og Hallingdal.

Bestill rapport

Industriutvikling i Gudbrandsdalen | (rapportnr. 201303)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 150,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X