Olav Spilling

Olav R. Spilling er ansatt i II-stilling som forsker 1 i Østlandsforskning. Han er nå formelt pensjonist. Han har tidligere vært ansatt som forsker 1 ved NIFU – Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, men arbeider fortsatt for dem på oppdragsbasis. Spilling har særlig kompetanse på innovasjonspolitikk og innovasjonspolitiske virkemidler, forskning på entreprenørskap, næringsliv og bedriftsdemografi. Han er opprinnelig utdannet sivilingeniør fra NTNU og har lang erfaring fra instituttsektoren, og som professor på Handelshøyskolen BI og den daværende Høgskolen i Lillehammer. Spilling er tilknyttet Regional Næringsgruppen og bor på Lillehammer. Han var også ansatt i Østlandsforskning i perioden 1986-1995.

Publikasjoner

Olav Spilling har 18 publikasjoner på ostforsk.no.

OLs næringsmessige betydning på kort og lang sikt.

Hovedbegrunnelsen for OL på Lillehammer var de næringsmessige virkninger arrangement var forventet å ha. I rapporten gis det en gjennomgang av ulike former for næringsaktivitet utløst av OL. OL har hatt betydning for mange næringer,...

Kulturpolitikk i et regionalt perspektiv

I rapporten er noen side ved kulturpolitikk og kulturaktivitet i Norge belyst. Videre er det foretatt en gjennomgang av kulturforvaltningene i de fem fylkeskommunene som står bak forskningsprogrammet kultur og regional utvikling, nemllig Akershus, Hedmark,...

Forskning om OL 1994. Forslag til forskningsprogram.

Det er foreslått et forslag til forskningsprogram om OL i Lillehammer i 1994, og det er skissert aktuelle forskningstema: Organisering, kommalforvaltning og lokaldemokrati, OL som regionalt utviklingsprosjekt, OL og reiseliv, hverdagsliv, helse- og sosialforskning

Næringsutvikling i innlandet.

I denne rapporten foretas det en gjennomgåelse av næringsutviklingen i Hedmark og Oppland på 70- og 80-tallet. Videre presenteres to alternative prognoser for utviklingen fram til år 2010.

Primær- og sekundærnæringene i Gjøvik

Rapporten oppsumerer situasjonen i primær- og sekundærnæringene i Gjøvik og analyserer aktuelle utviklingsmuligheter. Notatet er ett av flere grunnlagsarbeid for utvikling av en næringsstrategi for Gjøvik kommune.

Høyere utdanning i innlandet

Høyere utdanning i Hedmark og Oppland vurderes med hensyn til framtidig organisering og styring. Det foreslås et høyskolesystem for innlandet med bl.a. færre høyskoler og større fagmiljøer.

Culture and regional development

This paper was presented at the council of Europe Conference, Sunne 16. - 17. desember 1987, and gives a brief outline of a pilot project on culture and regional development