Primær- og sekundærnæringene i Gjøvik

Rapporten oppsumerer situasjonen i primær- og sekundærnæringene i Gjøvik og analyserer aktuelle utviklingsmuligheter. Notatet er ett av flere grunnlagsarbeid for utvikling av en næringsstrategi for Gjøvik kommune.

Samarbeid om industriell engeriøkonomisering: Evaluering bransjenettverket

Bransjenettverket er et industristyrt program for energiøkonomisering og energieffektivisering innen ulike bransjer. Det finansieres formelt av NVE. Nettverket analyseres i forhold til målsettingen om å redusere informasjonsbarrierer. Strendt tatt finnes ingen informasjonsproblemer i dette markedet som gir grunnlag for offentlige tiltak. Men nettverket vurderes å fylle en funksjon i tråd med en koordinerende stat og… Les mer »

Industriutvikling i Gudbrandsdalen

Notatet beskriver i grove trekk de siste 25 års sysselsettingsutvikling i Nord- og Midt-Gudbrandsdalen og noe mer detaljert utviklingen i industriarbeidsplasser. Videre sees det på næringsstrukturen i Gudbrandsdalen og industriens betydning som sysselsetter i regionen. Notatet drøfter også i hvilken grad sysselsettingsutviklingen i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen kan tilskrives næringsstruktur eller gevinst/tap av markedsandeler. Gjennomgående sammenlignes… Les mer »